The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ศูนย์นโยบายโลกมุสิลม โชว์งานวิจัย”ทุนมนุษย์ในเวทีAEC”

ศูนย์นโยบายโลกมุสิลม โชว์งานวิจัย”ทุนมนุษย์ในเวทีAEC”

               สำนักข่าวอะลามี่: ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชูศักยภาพงานวิจัยจัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม จุดเปลี่ยนมุสลิมไทยในประชาคมอาเซี่ยน ท่ามกลางความสนใจจากนักการทูตและนักวิชาการคึกคัก

                 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนาวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2555  เรื่อง“เส้นทางมนุษย์ไทย โอกาสและจุดเปลี่ยนของมุสลิมไทยในประชาคมอาเซี่ยน ”  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อ วันพุทธที่ 23 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

                 รศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเผยว่า  ศูนย์นโยบายโลกมุสลิมในฐานะองค์กรที่ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับมุสลิมในด้านต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญของการก้าวกระโดดที่สำคัญของประเทศไทยในประชาคมอาเซี่ยน  เป็นปีที่ 2 ของศูนย์ฯ ที่มีโอกาสสานต่อ ในการจัดประชุมวิชาการ  ในหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน 

                     สำหรับปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยได้จัดประชุมทางวิชาการเรื่อง “เส้นทางทุนมนุษย์ไทย  โอกาสและจุดเปลี่ยนของมุสลิม ไทยในประชาคมอาเซี่ยน”ทั้งนี้ หวังว่า ให้ในครั้งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นถึงภาพรวมของการเปิดตลาดแรงงานอาเซี่ยน  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งจุดเปลี่ยนของการประกอบอาชีพของคนไทยโดยเฉพาะมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งจะได้รับความรู้ ข้อคิดเห็น และความเข้าใจ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่  “ประชาคมอาเซี่ยน”

                      รศ.ดร.อิศรา กล่าวอีกว่า  ภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ซึ่งเห็นได้จากการตอบรับและเข้าร่วมประชุม ของบุคคลสำคัญระดับประเทศ อาทิ ดาโต๊ะ นาซิเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูต ประเทศมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์  และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  อีกยังได้รับเกียรติจากสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                    โดยตลอดทั้งวัน ได้มีการอภิปรายหลายเวทีอาทิเช่น เรื่อง “ภาพรวมของการเปิดตลาดแรงงานอาเซี่ยน” โดย พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ (ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า  คุณลดา  ภู่มาศ  นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซี่ยน กระทรวงการต่างประเทศ  ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม  คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดำเนินรายการ โดย คุณภาณุ  วงศ์ชอุ่ม ผู้สื่อข่าว โต๊ะข่าวอาเซี่ยน สำนักข่าวไทย อสมท.

                     ส่วนภาคบ่าย  อภิปรายเรื่อง“ ผลกระทบของเส้นทางทุนมนุษย์อาเซี่ยน กับทุนมนุษย์ไทย“ โดยคุณสุวัฒน์   เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์   คุณสันโดษ เต็มแสวงเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกกรมพัฒนาฝีกกรมพัฒนาผีมือแรงงาน  และ ดร.สมชาย วิรุฬหผล ประธานหลักสูตรการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดำเนินรายการโดย ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยารัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                       และเวทีการอภิปรายเรื่อง“ เส้นทางทุนมุษย์ไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย  นายไสว หัสการบัญชา เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ  ดร.ปภัศร  ชัยวัฒน์  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คุณอัศวิน  สิทธิวิเชียรโชติ  นิสิตปริญญาเอก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณเอกราช  มูเก็ม  บรรณาธิการ สำนักข่าวอะลามี่