The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ประเด็นสนทนา : ร่วมกันแก้ไข กฎหมายอิสลาม

 ร่วมกันแก้ไข  กฎหมายอิสลาม

โดย วสันต์ ทองสุข
            เห็นผลแล้ว!

            ภายหลังโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของนายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับข้อเสนอจากองค์กรมุสลิมต่างๆไปเมื่อวันนั้น

            บัดนี้รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จำนวน 6 ฉบับแล้ว ประกอบด้วย

            1) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ......

            2) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮัจย์ พ.ศ......

           3) ร่างพระราชบัญญัติครอบครัวและมรดก พ.ศ.......

           4) ร่างพระราชบัญญัติการเงินอิสลาม พ.ศ.......

          5) ร่างพระราชบัญญัติกิจการฮาลาล พ.ศ.......

          และ 6) ร่างการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา

           จากนั้น พลตำรวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จึงได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายสมพร  เทพสิทธา, พลเอกสุนทร  ขำคมกุล และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

           สวนคณะทำงานประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.จรัล  มะลูลีม เป็นประธาน และมีนายอาหะหมัด  ขามเทศทอง เป็นรองประธาน

            คณะทำงานจะมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรมการศาสนา, สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม, และผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            สำหรับคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเจาะเป็นรายชื่อบุคคลนอกจากจะมีประธานและรองประธานแล้ว ยังประกอบด้วยพลโท ณฐ  พรจุลศักดิ์, นายเปรม  ปิยะสัจจะเดช, นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล, นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล, นายนิรันดร์  พันทรกิจ, นายศราวุฒิ  อารีย์, นายมาโนชญ์  อารีย์, นายทศพร  มะหะหมัด รวมคณะทำงานทั้งหมด 21 คน ที่ปรึกษา 3 คน และฝ่ายเลขานุการอีก 3 คน

              คณะทำงานชุดนี้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จำนวน 6 ฉบับ แล้วรายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนา เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

            ในส่วนของสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยนั้น ท่านนายกสมาคมฯได้เสนอชื่อนายวสันต์  ทองสุข อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานชุดดังกล่าว

             โอกาสเป็นของพวกเราแล้ว ร่วมกันสะสาง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 6 ฉบับที่เป็นปัญหามานานนมแล้ว

            ผมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกองค์กร จากมิตรสหายทุกๆท่าน เพื่อที่จะได้นำไปเสนอต่อที่ประชุม

            เพราะเชื่อมั่นในความปรารถนาดีของพี่-น้องทุกคนที่ต้องการเห็นสังคมมุสลิม ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

             ช่วยผมด้วยครับ ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะผ่านทางผมโดยตรง

             ดีกว่าเป็นนักรบหน้าจอ Comment เอามัน ผ่าน Facebook ผ่าน LINE อย่างเดียว!

 
หมายเหตุ: ตีพิมพืครั้งแรก นิตยสาร ดิอะลามี่ ฉบับ กรกฎาคม2558