The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    คุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน

 คุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน

 โดย วสันต์  ทองสุข

            สำนักข่าวอะลามี่:  ปัจจุบัน การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมสื่อ และบ่อยครั้งถูกครอบงำทางการเมือง มีการนำเสนอภาพที่รุนแรง ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ลักษณะเหล่านี้ทำให้สื่อถูกมองถึงจรรยาบรรณสื่อที่ถดถอยลดน้อยลง

            ซึ่งหากพิจารณาผลที่เกิดจากการนำเสนอของสื่อจะพบว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมาก แม้ทั้งนี้ องค์กร/หน่วยงานทางด้านสื่อมวลชน จะมีความพยายามกำกับดูแลในเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยกันเองแล้วก็ตาม เช่น การจัดทำหลักสูตร กฎระเบียบ ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักสื่อสารมวลชน แต่ก็ยังมีการปฏิบัติงานด้านสื่อที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางคุณธรรมจริยธรรมของสื่ออย่างแท้จริง

            จากสถานะของสื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อมวลชน ได้ก่อให้เกิดคำถามของสังคมบ่อยครั้งถึงการกระทำของสื่อมวลชนว่าได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมแค่ไหน และเพื่อที่จะตรวจสอบบริบทของจริยธรรมสื่อว่ามีการดำเนินการอย่างไร และได้ผลในทางปฏิบัติหรือมีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมเพียงใดหรือไม่

            ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยคณะทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ตรวจทาน ศึกษาทบทวนแนวทางต่างๆที่องค์กรวิชาชีพสื่อดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของจรรยาบรรณ หลักสูตรที่ทำการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มีประสิทธิผลเพียงใด หรือไม่ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของสื่อมวลชนวิชาชีพปัจจุบัน

            ทั้งนี้ จากผลการศึกษาข้อมูลดังกล่าว จึงได้พัฒนา ปรับปรุงเป็นหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมด้านสื่อมวลชน เพื่อเป็นแกนกลางในการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน สำหรับหน่วยงานองค์กรด้านสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง และอาจนำเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน หรือเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน สามารถนำไปใช้สำหรับอบรมบุคลากรของสื่อทุกๆสาขาได้

            โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้เป็นหลักสูตรกลางสำหรับผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชน ทำให้ได้ตระหนักถึงอาชีวะปฏิญาณสำหรับการเป็นสายใยของสังคม ตระหนักถึงการขัดเกลาทางคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้วยการเรียนรู้จากสังคม เพื่อนร่วมวิชาชีพ คนต้นแบบ สื่อสร้างสรรค์ต่างๆด้วยจิตที่ตื่นรู้และใคร่ครวญ อันจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ภายในที่พร้อมจะผลิบานในชีวิตประจำวันและผลิผลในหน้าที่การงาน

            หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน นี้จะเป็นแนวทางข้อกำหนดที่ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวทาง วิธีการ เนื้อหา และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจะได้รับแนวทางของความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เน้นความบูรณาการในกันและกัน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นฐานที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม และเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ในทุกวัยของชีวิต

            สื่อมวลชนท่านใดที่คิดว่า “น้ำยังไม่ล้นแก้ว” หากสนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรนี้เป็นรุ่นแรกที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายนนี้ เพียง 50 คนเท่านั้น โปรดสอบถามไปที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-644-9900 ต่อ 203 หรือ www.moralcenter.or.th

            แล้วจะรู้ว่า เครือข่ายสื่อมวลชนฯ ศูนย์คุณธรรม เข้มข้นเพียงใด!

           

ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนตุลาคม 2558