The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   รายงานพิเศษ พระราชกรณียกิจกับมุสลิมในแผ่นดินไทย (ตอน 2 )

รายงานพิเศษ  พระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ มุสลิมในแผ่นดินไทย ( ตอน 2 )

       ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ การเสด็จประพาสภาคใต้

โดย สมาน อู่งามสิน

Face: Samarn Ungamsin

              สำนักพิมพ์สกุลไทย  จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "สมุดภาพเสด็จประพาสภาคใต้" เป็นอนุสรณ์การเสด็จประพาสและทรงเยี่ยมเยียนพศกนิกร ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นระยะเวลา ๒๒ วัน จากวันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๒  นับเป็นการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยต่อปวงชนชาวไทย และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ พระราชทานต่อข้าราชการและราษฎรภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัดให้มีโอกาสเข้าเฝ้าและถวายความจงรักภักดี โดยใกล้ชิดทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน มุสลิมและศาสนิกอื่นๆ

               กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดต่างๆ ภาคใต้โดยย่อซึ่งจะเน้นรายละเอียดการทรงเยี่ยมในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีดังต่อไปนี้

             วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๐๒

            ๖.๔๕ น. เสด็จฯ โดยรถไฟจากสถานีจิตรลดา จังหวัดพระนคร ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดชุมพร ประทับแรมจังหวัดชุมพร

           วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๘.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ประทับแรมจังหวัดระนอง

           วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๗.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ประทับแรมจังหวัดภูเก็ต

          วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๒       

          ๘.๐๐ เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดภูเก็ต ประทับแรมจังหวัดภูเก็ต

           วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๒ และ วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒

          ประทับทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ณ จังหวัดภูเก็ต ตามพระราชอัธยาศัย

          วันพฤหัสที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๘.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรในจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ประทับแรมจังหวัดกระบี่

         วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๒

          ๙.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประทับแรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๒ และ วันอาทิตย์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๙.๐๐ น. และ ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประทับแรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๒

         ๘.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ประทับแรมจังหวัดตรัง

          วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒

          ๙.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ประทับแรมจังหวัดสงขลา

           วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒

         ๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังวัดมัชฌิมาวาส ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระราชบิดา หลังจากนั้นเสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดสงขลา ประทับแรมจังหวัดสงขลา

          วันพฤหัสที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒

         ๙.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดสงขลา ประทับแรมจังหวัดสงขลา

          วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๒

          ๘.๐๐ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดสตูล ประทับแรมจังหวัดสงขลา

         วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒

          ประทับทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถ ณ จังหวัดสงขลา ตามพระราชอัธยาศัย

          วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒

         ๘.๐๐ น. เสด็จฯ โดยรถยนต์จากที่ประทับไปยังพลับพลาโรงเรียนคลองแงะ ที่ทางแยกคลองแงะ อำเภอสะเดา เยี่ยมข้าราชการและราษฎร อำเภอสะเดา แล้วเสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอนาทวี เยี่ยมข้าราชการและราษฎร

          จากนั้นเสด็จฯ ไปยังจังหวัดปัตตานี ถึงต่อเขตสงขลา-ปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตรา แล้วเสด็จฯ ไป ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ เยี่ยมข้าราชการและราษฎร จากนั้นเสด็จฯ เยี่ยมค่ายตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี แล้วเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านดุยง อำเภอหนองจิก เยี่ยมข้าราชการและราษฎร  ประทับแรมจังหวัดปัตตานี

         วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๒

        ๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานี เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลจังหวัดปัตตานีทรงฟังการพิจารณาพิพากษาคดี จากนั้นเสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอยะรัง เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังจังหวัดยะลา ถึงต่อเขตปัตตานี-ยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเฝ้าฯ แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังคุรุสมนาคาร และศาลากลางจังหวัดยะลา เยี่ยมข้าราชการและราษฎร ประทับแรมจังหวัดปัตตานี

         วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๐๒

         ๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังอำเภอสายบุรี ระหว่างทางตรงตลาดปาลัด มีราษฎรอำเภอมายอ และอำเภอปะนาเระ รอเฝ้าฯ แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังที่ว่าการอำเภอสายบุรี เยี่ยมข้าราชการและราษฎร จากนั้นเสด็จฯ ไปยังจังหวัดนราธิวาส ถึงต่อเขตปัตตานี-นราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตรา แล้วเสด็จฯ ต่อไปยังที่ว่าการอำเภอบาเจาะ เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังพลับพลาน้ำตกบาโจ

           จากนั้นเสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอยี่งอ เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังจังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรบริเวณเมือง แล้วเสด็จฯ ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

           ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหาดทรายปากน้ำ บางนรา แล้วเสด็จฯ กลับ ประทับแรมจังหวัดนราธิวาส

          วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังพลับพลาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ ไปยังที่ว่าการอำเภอระแงะ เยี่ยมข้าราชการและราษฎร แล้วเสด็จฯ กลับที่ประทับ ทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย ประทับแรมจังหวัดนราธิวาส

           วันพฤหัสที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๐๒

           ๖.๑๕ น. เสด็จฯ ประทับรถไฟ ณ สถานีตันหยงมัส ๗.๐๐ น. ขบวนรถไฟออกจากสถานีตันหยงมัส ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๘.๓๐ น. ขบวนรถไฟถึงสถานีสุราษฎร์ธานี ประทับแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๒

            ๘.๔๕ น. เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการและราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถไฟที่สถานีสุราษฎร์ธานี ๑๗.๔๕ น. ถึงสถานีจิตรลดา จังหวัดพระนคร เวลา ๙.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๒

 ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสาร ดิ อะลามี่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดิอนธันวาคม 2559
                                คอลัมน์   ภูมิปัญญาจากหนังสือเก่า