Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 

มอบโล่เกียรติคุณ แก่สตรีมุสลิมตัวอย่างจังหวัดกระบี่

           สำนักข่าวอะลามี่ : สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ แก่สตรีมุสลิมตัวอย่างจังหวัดกระบี่ ด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม ตามวิถีอิสลาม


          ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่  กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ดร.พินิจ บุญเลิศ) ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฮัจญีอัสนาวี มุคุระ) และ คุณสวาสดิ์ เถาว์กลอย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน และคณะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่

          ในโอกาสมอบโล่เกียรติคุณ แก่สตรีมสุลิมตัวอย่างให้แก่ นางสุปราณี งดงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ในกิจกรรมส่งเสริมสตรีมุสลิมตัวอย่างจังหวัดกระบี่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนบ้านคลองรั้ว อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

          ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่ โดยการค้นหาสตรีมุสลิมตัวอย่างด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตาม วิถีอิสลาม ซึ่ง นางสุปราณี งดงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรั้ว สมควรได้รับเกียรติคุณดังกล่าวกับ ผลงานเด่น ดังนี้

           ๑) ส่งเสริมให้มีการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน

          ๒) ส่งเสริมการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการศาสนา ทั้งหญิง/ ชาย

          ๓) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ละหมาด ๒ เวลาทุกวันคือ ละหมาดซุฮฺรี่ และอัสรี่

          ๔) ส่งเสริมการสอนกีรออาตี (สอนอัลกุรอาน) ในคาบกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

         ๕) ส่งเสริมให้นักเรียนชายประถมทุกคนได้ละหมาดทุกวันศุกร์ โดยมีครูนำไปมัสยิด

          ๖) จัดกิจกรรมต้อนรับอีดิ้ลฟิตรี และอีดิ้ลอัฎฮา

          ๗) บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

          ๘) บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่ามกลางความขาดแคลน และวิกฤต ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท

          ๙) ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และกล้าออกไปเผชิญกับโลกกว้าง

          ๑๐) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม และแสดงออกอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา

          ๑๑) นำนักเรียนช่วยเหลือสังคมเสมอเมื่อมีโอกาส ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเพื่อตนเองและส่วนรวม

         การมอบโล่เกียรติคุณครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นแบบอย่างสตรีมุสลิมในการทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมให้กับสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่ท่านอื่นต่อไป
 

 

 

 
    Topview
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ 
เทศบาลนครปากเกร็ด จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
มรภ.สงขลาจับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55 
ม.ราชภัฏยะลารับสมัครบุคคลป.โท-ป.เอก 
ลงทะเบียนผู้แสวงบุญล่วงหน้าปี55แล้ว กว่า6พันคน 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รับสมัครครูหลายตำแหน่ง 
ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา 
ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน 
ม.อ.ปัตตานี จับมือเอกชนทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
บรูไน มอบทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา-ป.เอก ให้ต่างชาติ  
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.