Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 

 ศอ.บต.สนับสนุนงบกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์


              สำนักข่าวอะลามี่:  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ประธานชมรมอิหม่าม, คอเต็บ, บิหลั่น, ผู้แทนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

             โดย ศอ.บต. สนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส จังหวัดละ 100,000 บาท จังหวัดสงขลาและสตูล  50,000 บาท และ มอบให้กับชมรมอิหม่ามประจำอำเภอทั้ง 44 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 30,000 บาท

เพื่อสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงจริยวัตรอันประเสริฐ คำสอนคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) สู่การเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

 

 

 
    Topview
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ 
เทศบาลนครปากเกร็ด จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
มรภ.สงขลาจับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55 
ม.ราชภัฏยะลารับสมัครบุคคลป.โท-ป.เอก 
ลงทะเบียนผู้แสวงบุญล่วงหน้าปี55แล้ว กว่า6พันคน 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รับสมัครครูหลายตำแหน่ง 
ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา 
ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน 
ม.อ.ปัตตานี จับมือเอกชนทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
บรูไน มอบทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา-ป.เอก ให้ต่างชาติ  
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.