Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 


พินิจ บุญเลิศ : 
ภารกิจประติมากรรม สู่ Krabi Global City

 

โดย เอกราช มูเก็ม

            สำนักข่าวอะลามี่ :  จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองที่มี่ความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ และหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

            กระบี่ในวันนี้กำลังถูกเจียระไน จากเมืองท่องเที่ยวอันดามัน สู่เมืองคุณภาพในทุกๆ ด้าน ภายใต้ร่ม Krabi Global City โดยมี คุณพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะกัปตันคนสำคัญ

            พินิจ บอกว่า หลังจากที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมๆ กับการสังเกตกาลเวลาที่ผันผ่าน จากวันสู่วัน จากคืนสู่คืน ได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีของคนโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด

             ทั้งนี้หลังจากที่พบปะพุดคุยกับคนกระบี่ ไม่ว่าคนกลุ่มไหนของสังคม จึงได้สรุปออกมาเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด 8 ด้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งสะท้อนจากความต้องการของคนกระบี่ ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอง

             ยุทธศาสตร์  Krabi Clobal City ซึ่งภายใต้ร่ม จะแตกออกเป็นหยดน้ำฝน ต่างๆ แต่ทั้งหมดจะอยู่ในร่มของยุทธศาสตร์ อาทิเช่น Krabi Goes Green เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สะอาด ขยะไม่มี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

            Art Gallery & Cultural City หรือเมือง อาร์ตแกลอรี่ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ ของโลก ล้วนแต่มีความเป็นอัตลักษณ์ เป็นเมืองที่มีความเป็นศิลปะ และวัฒนธรรมที่ลงตัว

            นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ Q City คือ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิถีมุสลิม จะต้องคำนึงถึงการมีชีวิตที่ดีทั้งในในโลกนี้และโลกหน้าด้วย

           นอกจากนี้ยังต้องจัดการเรื่องการศึกษา หรือ Education เพื่อให้เกิด มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและยุทธศาสตร์จังหวัด อาทิเช่น มหาวิทยาลัยจัดการด้านฮาลาล ซึ่งกระบี่มีความพร้อมเกือบทุกด้าน

ยุทธศาสตร์อีกด้านคือ Oil Palm City หรือ เมืองปาล์มออยซิตี้ ทั้งนี้หากดูจากปัจจัยทางด้านการเกษตรพบว่า จังหวัดกระบี่มีความชำนาญด้านปาล์มมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มมากที่สุดของประเทศ และมีการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มของจังหวัดจนเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

           ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระบี่ ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน มีรายได้มากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท / ปี ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนทะลักมาจากภูเก็ต เฉลี่ยปีละประมาณ 20 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มาใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในกระบี่ เช่น เกาะพีพี อ่าวมาหยา ฉะนั้นจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดี รวมถึงยังคงมีความยั่งยืน

            นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ Starry Night  คุณพินิจ กล่าวว่า สตารี่ไนท์ คือ เรื่องของวิถีชีวิตมุสลิม ผมได้เฝ้าดูทะเลกระบี่ในยามค่ำคืน จะเป็นทะเลที่สวยงาม ซึ่งจะไม่เหมือนกับทะเลป่าตอง 

          “ กลางคืนชีวิตบนเกาะ โดยเฉพาะวิถีมุสลิมเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผมได้ยินเสียงของการชวนเชิญให้ละหมาด รวมถึงเสียงสวดขอพรทุกค่ำคืน และเมื่อมองเห็นยอดโดมของมัสยิด ก็มีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวกับดวงดาวที่อยู่คู่กันบนนั้น ” ผมจึงคิดว่า นั่นคือ “สตารี่ไนท์” นายพินิจ กล่าวและว่า

           ฟูลไนท์ และ นั่นก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญด้านหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ความสวยงามในยามค่ำคืนของกระบี่ เป็นกลางคืนที่สวยงาม สุกสกาว เป็นค่ำคืนที่ไม่ใช่วัฒนธรรมแบบไนท์ไลฟ์ ไม่ใช่ชีวิตกลางคืน แต่ค่ำคืนในกระบี่ เป็นสตารี่ไนท์ มีลักษณะที่สวยงาม

          สำหรับยุทศาสตร์สุดท้ายและเป็นยุทธศาสตร์สำคัญคือ Halal จังหวัดกระบี่ มีประชากรทั้งหมด 456,000 คน ครึ่งหนึ่งเป็นประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิม

           “ สำหรับฮาลาล ของจังหวัดกระบี่  เป็นฮาลาล 3 ด้าน ประกอบด้วย Halal Food , Hotel Halal  และ Halal way of life ”

           ผู้ว่าฯพินิจ อธิบายถึง ฮาลาลในมุมมองของยุทธศาสตร์จังหวัด ว่า  Halal Food อาหารฮาลาล “ คืออาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เป็นอาหารที่ทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถบริโภคได้ ซึ่งเป็นอาหารสากล มีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวทุกคน”


            นอกจากนี้ Hotel Halal โรงแรมในกระบี่ เป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล จำนวนมาก ซึ่งภายในโรงแรมจะมีสัญลักษณ์กำหนดทิศบอก Kiblat  เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้หากดูความต้องการและจำนวนประชากรมุมุสลิมทั่วโลกที่มีมากว่า 1,600 ล้านคน ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน 600 ล้านคน นับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก

            สำหรับ Halal way of life ในเรื่องของวิถีชีวิตมุสลิม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานฝีมือ อาทิเช่น ผ้าคลุมผม หรืออื่นๆ ที่ชาวมุสลิมผลิตขึ้นมาในวิถีชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ โอทอป สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

           “ สำหรับในปี 2560 จะยังคงยุทธศาสตร์ 8 ด้านเอาไว้เหมือนเดิม แต่จะเพิ่มความเข้มข้น โดยในรอบนี้จะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรวบยอดให้เหลือ 3 อย่าง คือ  Smart Travel ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยี หรือ ไอที เข้ามาช่วย ในการสื่อสารระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


          ยุทธศาสตร์ที่สอง เรายังคงยืนยันที่จะให้กระบี่เป็น Krabi Goes Green ซึ่งตามหลักสากลทั่วโลกมีอยู่ 7 มิติ อาทิเช่น กรีนโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดี สะอาด ปลอดภัย โรงแรมก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดน้ำเสีย รวมทั้งร้านอาหาร จัดระบบเรื่องความสะอาด นำไปสู่กระบี่กรีนฮาร์ท หรือ หัวใจสีเขียว

           และ สุดท้ายคือ กระบี่กรีนพลัส  Krabi Green plus หรือ กระบี่เขียวบวก คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

          ทั้งหมดคือ ประติมากรรมจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบการบริหารจัดการ และการกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อนำไปสู่ Krabi Global City ในอนาคต

 

 

 

 

 
    Topview
Un-reviving Relationship Thai-Saudi impact on Thailand in AEC 
พาตีเมาะ สะดียามู สตรีมุสลิมคนแรกนั่งรองผู้ว่าฯ 
คลิบฉาว..!! 2ทหารเกณฑ์บังคับข่มขืนสาวปัตตานีว่อน 
“โรงเตี๊ยมมุสลิม”ธุรกิจ"ติ๋มซำ"อาหารทางเลือกสำหรัมุสลิม 
เล่ห์ฝรั่งแก๊งค์ค้ามนุษย์หลอกสาวไทยให้เงิน10ล้านบาท 
ผู้ว่าฯเสนอ'มหาเถระสมาคม-จุฬาฯ'ชี้ขาดสร้างมัสยิดเชียงราย  
เสริมทหารพรานกว่า3พันนายลงชายแดนใต้  
เปิด70รายชื่อมุสลิม ผู้สมัคร สปช 
ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมบูมสะพัดกว่า250ล้าน/ปี 
"ยางก้อนถ้วย"ทำชาวสวนเสียโอกาสรายได้2พันล้าน/ปี 
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.