Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   เชฟรอนมอบ13ล้านวิจัยแก้ปัญหาชุมชนเมืองคอน

เชฟรอนมอบ13ล้านวิจัยแก้ปัญหาชุมชนเมืองคอน    

         สำนักข่าวอะลามี่ : เชฟรอนสนับสนุนงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท แก่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ เดินหน้างานพัฒนาชุมชนในนครศรีธรรมราช

            บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สานต่อโครงการ“ทริปเปิล E” ของเชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งเชฟรอนมีเป้าหมายร่วมทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ทั่วโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยในประเทศไทยทางเชฟรอนได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ มาอย่างต่อเนื่อง  

          ในปีนี้ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบงบประมาณจำนวน 415,000 เหรียญสหรัฐ (หรือ ราว 13 ล้านบาท) ให้แก่ นายวิลาส เตโช ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

          โดยความร่วมมือระหว่างเชฟรอนและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ในระยะแรกของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีในจังหวัดชุมพร

          สำหรับระยะที่สองนี้ ซึ่งจะดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 เชฟรอนจะร่วมกับสมาคมฯ อีกครั้งในการทำงานร่วมกับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในการคิดวางแผนทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน มุ่งส่งเสริมการออมโดยจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้านขึ้น และ  ต่อยอดไปสู่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในด้านพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่