Education
Home   /   Education  /   ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน

 ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน

           สำนักข่าวอะลามี่ : โอกาสดีสำหรับนักเรียนไทย กับโครงการแลกเปลี่ยนในมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน โดยผู้ร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย  

          อาจารย์ฟาติมะห์  นิกือจิ   ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-มาเลเซีย กล่าวว่า ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็น เรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยได้ตระหนักว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆรวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้างความสามารถ 

          นอกจากนี้ภาษาอังกฤษ ยังมีบทบาทสำคัญทางด้านการ ติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเจ้าของภาษาเท่านั้น  ชาวอังกฤษ ชาวสหรัฐ ตลอดจนชาวญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย และชนชนชาติอื่นๆ ที่มีการติดต่อระหว่างกัน  ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร 

           ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ   ถึงเวลาแล้วที่เราต้องตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับพัฒนาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

          อาจารย์ฟาติมะห์   กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-มาเลเซียในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2555  ถึงวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งหมด15 วัน  ผู้เข้าโครงการจะสามารถแลกเปลี่ยนในห้องเรียนเสมือนกับนักเรียนในโรงเรียนประจำของมาเลเซียทุกสาระวิชา โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมผู้ปกครอง และกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย

          นอกจากนี้ ยังจะมีกิจกรรมพิเศษร่วมระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยมาเลเซีย (การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ)และ กิจกรรมพิเศษร่วมระหว่างนักเรียนกับครูชาวมาเลเซีย ครอบครัวอุปภัมภ์ และชุมชนในละแลกใกล้เคียงกับโรงเรียนที่ทำการเรียนแลกเปลี่ยน

         “ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในครั้งนี้จะรับเฉพาะช่วงชั้น ม.2-ม.3-ม.4-ม.5  ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษมาเลเซีย 100%  ในระหว่างที่พักกับ ครอบครัวอุปภัมภ์ โดยมีระยะเวลาในการเรียนแลกเปลี่ยน และอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับประกาศนียบัตรศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย (International Exchange  Program Certificate)  “ อาจารย์ฟาติมะห์   กล่าวและว่า

          หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย  สาเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ต้องก่อนวันหมดอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือเดินทาง)  สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์ สำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ รูปถ่ายหน้าตรงในยูนิฟอร์มนักเรียน ขนาด1 นิ้ว 3 รูป และ ใบรับรองแพทย์  โดยผู้สมัครสามารถกรอก และส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 – 16 มีนาคม 2555  เป็นต้นไป

           สำหรับค่าใช้จ่าย ทั้งคอร์ส รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าครอบครัวอุปภัมภ์  ค่าอาหาร, ค่าเล่าเรียน , ค่า Past Card (ป้ายชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคล ), ป้าย ชื่อเรซิน ติดเสื้อภาษาอังกฤษ, ค่าศุลกากร และค่าประกันสุขภาพ + อุบัติเหตุ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  19,750 บาท (ราคานี้เริ่มต้นจากหาดใหญ่)

          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อหรือขอรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทร. 081-6082279, 089-8781272  หรือ ส่วนประสานงานกรุงเทพฯ (สำนักข่าวอะลามี่)  081-6980423