Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   มึนตึ๊บ คิดได้ไง...สตง.ตัดงบ ฟัรดูอีน อ้างเป็นความเชื่อ

มึนตึ๊บ คิดได้ไง...สตง.ตัดงบ ฟัรดูอีน อ้างเป็นความเชื่อ

              สำนักข่าวอะลามี่ : อิหม่าม 7 มัสยิด ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้องสื่อ และเตรียมเข้าพบจุฬาราชมนตรี  ขอความเป็นธรรม หลังถูก สตง. ตัดงบอุดหนุนการเรียนการสอนระดับฟัรดูอีน อ้างว่า เป็นกิจกรรมทางความเชื่อทาง ศาสนาไม่สามารถอุดหนุน

                อิหม่ามเอกพงษ์ ยีหล๊ะ อิหม่ามมัสยิดดารุสซอลีฮีน หรือ บ้านควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร้องเรียนต่อ สำนักข่าวอะลามี่  กรณีที่  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ส่งหนังสือถึงสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ขอให้ระงับการอุดหนุนงบประมาณอุดหนุนกาเรียนการสอนฟัรดูอีน ให้กับมัสยิดในสังกัด จำนวน 7แห่ง ซึ่งเป็นเงินทั้งหมดปีละประมาณ 7 แสนบาท โดย สตง. อ้างเหตุผลว่า ไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมทางความเชื่อของศาสนา

                อิหม่ามเอกพงษ์ กล่าวว่า โรงเรียนฟัรดูอีน เป็นการจัดการเรียนการสอนในมัสยิดให้กับเด็กเยาวชน ทั้งเรื่องศาสนา จริยธรรม และวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างบุคคลากรทางสังคมให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับพื้นฐานของชุมชนต่างๆ

                “เทศบาลเมืองควนลัง มีมัสยิดในสังกัดจำนวน 7 แห่ง แต่ละมัสยิด จะมีเด็กนักเรียนประมาณ 100-200 คนรวมเด็กนักเรียนทั้ง 7 แห่งประมาณ 1,000 คน ซึ่งในอดีต เทศบาลเมืองควนลังอุดหนุนให้มัสยิดละ 100,000 บาท /ปี เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอยและค่าตอบแทนครู”

 สำหรับมัสยิดบ้านควนลัง มีเด็กนักเรียนประมาณ 200 คน มีครู 7 คน โดยครูได้ค่าตอบแทนคนละ 15,00 บาท/คน ในจำนวนนี้เป็นงบอุดจากเทศบาลเดือนละ1,000 บาท และ งบอุดหนุนของมัสยิดเองอีก 500 บาท

                อิหม่ามเอกพงษ์ กล่าวว่า การเรียนการสอนระดับฟัรดูอีน เป็นความจำเป็นสำหรับเยาวชนก่อนวัยเรียนในการให้ความรู้อบรมเรื่องศาสนาและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ให้กับเกก่อนเข้าสู่วันเรียน เพื่อเป็นการสร้างวัคซีนให้กับเด็กไม่ให้เข้าสู่สภาพสังคมที่เลวร้ายหรือยุ่งเกี่ยวยาเสพติด อีกครั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม จึงไม่ใช่ความเชื่อทางศาสนาตามที่ สตง.กล่าวอ้าง แต่อย่างใด

                “ ที่ผ่านมาบุคคลสำคัญทางสังคมทั้งหลายล้วนผ่านการเรียนการสอนฟัรดูอีน อาทิเช่น ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน หรือบุคคลที่มีตำแหน่งในองค์กรศาสนา รวมถึงตนเอง ก็ล้วนผ่านกระบวนการเรียนในระดับฟัรดูอีทั้งสิ้น ”

                อย่างไรก็ตามหลังจากทราบเรื่องได้หารือกับนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และ ได้ชี้แจงซึ่งทางเทศบาลเมืองควนลัง เข้าใจ และยินดีที่สนับสนุน แต่ต้องทำหนังสือชี้แจงให้ สตง เข้าใจถึงเจตนาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ทางตัวแทนอิหม่าม 7มัสยิด จะได้ทำหนังสือถึงท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อให้ชี้แจง กับ สตง.ถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว.