Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ไอแบงก์ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ไอแบงก์ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

                 สำนักข่าวอะลามี่ (6/6/2018) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  7 มิถุนายน  - 6 กรกฎาคม 2561


               ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีและอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร นอกจากนี้ ผู้สมัคร จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศที่ธนาคารกำหนด

               สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการธนาคาร รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงานได้ดี   ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หากมีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทรศัพท์  0-2650-6999 ต่อ 7018