Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

โชว์ศักยภาพสู่ศูนย์กลางธุรกิจบริการฮาลาล ครบวงจร

+++++++++++++++++++++++++++++++++

                สำนักข่าวอะลามี่ : การจัดงาน “ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชนและภาครัฐในภูเก็ต และหนึ่งในผู้ผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือ “ นางนวลจันทร์ สามารถ “ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

                สจ.นวลจันทร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวและองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจฮาลาล

             อีกทั้งยังเป็นกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น ๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน  และสุดท้ายเพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่าย

             สำหรับกิจกรรมในงาน มีการขับร้องอะนาซีด และการแสดงมุสลิม นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การออกร้านจำหน่ายอาหารมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต สินค้า OTOP จังหวัดภูเก็ตและอันดามันภาคใต้ การออกร้านเครื่องแต่งกายมุสลิม และที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือ นิทรรศการชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และนบีแห่งอิสลาม รวม 5 ท่าน

             อย่างไรก็ตามการจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว” ในครั้งนี้ จะเป็นการสอดคล้องและตอบสนองการท่องเที่ยวฮาลาล ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มตั้งแต่การให้บริการจาก ประเทศต้นทาง จนถึงปลายทาง เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ จะต้องไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม

              นอกจากนี้ การจัดเตรียมสถานที่เพื่อปฏิบัติภารกิจทางศาสนา (ห้องละหมาด) ต้องมีตลอดการเดินทางอีกด้วย การให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานที่พัก อาหาร  จะต้องพิจารณาหลักการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ต้องละเว้นจาการให้บริการเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

            “ แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ต้อง ยอมรับว่าที่ผ่านมาได้รับชื่อเสียงในเรื่องการใส่ใจกับตลาดฮาลาลมากขึ้น นอกเหนือจากที่ไทยเป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องความหลากหลายด้านอาหาร และต่างประเทศก็ให้ความชื่นชมด้านนวัตกรรมแปรรูปอาหารของไทย ทั้งยังมีสิ่งสำคัญที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับก็คือ ไทยเป็นประเทศแรกที่มีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ “อาหารฮาลาล” ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 สจ.นวลจันทร์ กล่าว

            โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญในอนาคตจังหวัดภูเก็ตจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการฮาลาล และคาดหวังว่างาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว” ก้าวไปสู่งานในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ได้ต่อไป

++++++++++++++++++++

             การจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561” ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ 1. สัมมนาวิชาการ 2. งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2018

           การสัมมนาวิชาการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561(Phuket Andaman Halal Tourism 2018)วันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ตอ.เมือง จ.ภูเก็ต

             บริเวณหน้าห้องสัมมนามีการออกบูธแสดงสินค้าและกิจกรรมธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล จำนวน 10 บูธ เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวฮาลาล เครื่องอาบน้ำ บริษัทนำเที่ยว บริการวัดความดันวัดชีพจร แนะนำองค์กรวิชาการที่ให้ความรู้การวิจัยด้านฮาลาล ศูนย์บริการรถให้เช่า และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

             ด้านบรรยากาศในการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว กล่าวต้อนรับ

             การสัมมนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเต็มที่ เข้มข้นด้วยเนื้อหาทางวิชาการ นวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งการพูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการขอรับรองฮาลาล โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้แทนจุฬาราชมนตรี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

            ส่วนงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2561(Phuket Andaman Halal Expo 2018) วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ตปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นรายการบนเวที การออกร้านขายอาหาร เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ ทำให้ลานกิจกรรมของสะพานหิน ได้รับความคับสนใจอย่างคับคั่ง

          ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านค้ามาจากกลุ่มอิสลามในเครือข่ายอันดามันตั้งแต่ ตรัง สตูล กระบี่ พังงา และจากจังหวัดภูเก็ต ทำให้คนที่มาเที่ยวงานในปีนี้ ได้ชิมอาหารที่มีความแปลกแตกต่างกว่าทุกๆ ปี