Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   รัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาการศึกษา

รัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาการศึกษา

ตั้งศูนย์บริหารการศึกษาชายแดนภาคใต้

             สำนักข่าวอะลามี่ : รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานละบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “ มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย จังหวัดภาคใต้ชายแดน”


            วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย จังหวัดภาคใต้ชายแดน

           โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณะครู ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

          นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง กว่า 8,000 คน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

          การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ทุ่มเทกำลังความสามารถและทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์จนเป็นที่มาของทุกกิจกรรมในวันนี้

          กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ (ศิลารากฐาน) อาคารสำนักงานดังกล่าว ขึ้นในวันนี้ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีพิธีทางศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

          พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ “มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทย จังหวัดภาคใต้ชายแดน ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน

          โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. ภาพยนตร์ 3 มิติ และกิจกรรมบนเวที กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม ๒๕๖๑

           การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบตามอัตลักษณ์และตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืน

            กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ท่าน (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.) สั่งราชการและปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อบูรณาการและร่วมพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสภาพท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

            โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม กำกับ ติดตาม เสนอแนะการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ พัฒนาครูและบุคลากร ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ให้เกิดการบูรณาการสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาใน 5 องค์กรหลักคือ

          และมีความเป็นเอกภาพด้านนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเกิดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานนต่อไป


            กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นการถาวร ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี จะเริ่มก่อสร้างในปี 2562

            ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ มีที่มาจากการที่รัฐต้องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนไปพร้อมกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดช่องว่างทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน ทางสังคมของภาครัฐในเรื่องแหล่งเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

           จึงเห็นควรจัดตั้ง “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประชาชนในเขตจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและของประเทศอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูล : ศปบ.จชต.

#คปต.ส่วนหน้า