Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะแก้ปัญหาชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเปิดเวทีมีส่วนร่วม

รับฟังข้อเสนอแนะแก้ปัญหาชายแดนใต้

             สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี (กศน.)อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอ

              การประชุมดังกล่าวเพื่อพบปะกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้แทนภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางนโยบายของยุทธศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”

              การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลดำเนินการจัดการประชุมในลักษณะนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างต่อเนื่อง

              โดยรัฐบาล จะได้นำข้อเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาให้สำเร็จเป็นรูปประธรรม และมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน

             พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ดำเนินการจัดการประชุม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ตามคำดำริของนายกรัฐมนตรีโดยหมุนเวียนจัดการประชุมในพื้นที่ต่างๆ และถือโอกาสนี้ให้ความรู้ รวมทั้งบริการประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการจัดนิทรรศการด้วย

              สำหรับเวทีการประชุมมีการติดตามสถานการณ์ ในหลายกรณี ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านความมั่นคง ตลอดจนสถานการณ์ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีโรคหัด ที่ระบาดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กรณีที่มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่ยอมรับการฉีดวัคซีน ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับผู้นำศาสนาในการทำความเข้าใจแล้ว

             นอกจากนี้ภาคเอกชน ยังสอบถามถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการใช้แรงงาน ตลอดจนถึงสอบถามความคืบหน้าที่ในการพัฒนาสนามบินบ่อทอง ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าผู้แทนพิเศษระบุว่าอยู่ในระหว่างการศึกษา คาดว่าเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้

              การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

              นิทรรศการจากสถาบันอาชีวศึกษาที่เน้นการเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เพื่อสร้างงานให้กับเยาวชน การนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในพื้นที่ เช่น การใช้หุ่นยนต์การสอนขับรถยนต์ การใช้หุ่นยนต์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมการสาธิตและแสดงงานทางด้านกลไกการตกแต่งอาหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพทางด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่


              นอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมฟรี นิทรรศการและบริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลแลป้องกันโรคต่างๆ ด้วยตนเอง

               โดยปีที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดการประชุมในรูปแบบประชารัฐมาแล้วจำนวน 6 ครั้ง ได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตรงจุดมากขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาการแก้ไข ต่างๆ ได้รับการแก้ไขด้วยดี

              ในการประชุมครั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้ ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำภาคประชาสังคมและผู้นำทุกภาคส่วน และการรณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัดให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

#คปต.ส่วนหน้า