Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อน งานแก้ปัญหาชายแดนใต้รับแผนปี62

ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อน

งานแก้ปัญหาชายแดนใต้รับแผนปี62

           สำนักข่าวอะลามี่ : คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ปี 62 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นการร่วมมือกับทุกภาคส่วน             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 9 / 2561 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

          โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการโดยการประสานงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแน่นแฟ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

           นอกจากนี้ยังส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  นำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาล  ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ ตลอดจนดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดที่มีผลต่อความมั่นคง          

             โอกาสนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่และลงนามความร่วมมือ ( MOU) ในการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา


             นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุดจิตอาสา ญาลันนันบารู ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม  จัดอาสาสมัครรักษาดินแดนทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง 

             จัดการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  การแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนเชื่อมต่อเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  การดำเนินการโครงการชุมชนศรัทธากำปงตักวา ตามหลักศาสนาที่ถูกต้องซึ่งดำเนินการ  ไปแล้ว 1,863 หมู่บ้าน 

           สำหรับการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในปี 2562 ที่สำคัญได้แก่ การดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู  การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเดินหน้าประสานงานสร้างความเข้าใจกับองค์กรต่างๆ  ซึ่งการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

            อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ หลายเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุม เช่น การขยายพื้นที่สันติสุข เพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัย โดย กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ในพื้นที่อำเภอรามัน อำเภอศรีสาคร อำเภอกรงปีนัง  อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสายบุรี ซึ่งจะลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งพื้นที่สันติสุขต่อไป

            นอกจากนี้ พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ คนใหม่ กล่าวในที่ประชุมว่า การพูดคุยสันติภาพ จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเบื้องต้นเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการกับทุกฝ่าย โดยมีประเทศมาเลเซีย เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเหมือนกับในอดีตที่ไทยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจากับ จคม.ในอดีต  อย่างไรก็ตามการพูดคุยจะสำเร็จได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

#คปต.ส่วนหน้า