Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   รัฐบาลเร่งดึงเด็กนอกระบบการศึกษากว่า 4 หมื่นเข้าสู่ระบบ

รัฐบาลเร่งดึงเด็กนอกระบบการศึกษากว่า 4 หมื่นเข้าสู่ระบบ

UNESCO ชมชายแดนใต้แนวหน้าการศึกษาภูมิภาคอาเซียน


             สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เผยประชากรวัย
3-18 ปีในชายแดนใต้ อยู่นอกระบบการศึกษามากว่า 4 หมื่นคน ล่าสุดดึงเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 80 % เผยได้รับคำชื่นชมจากUNESCO เป็นแนวหน้าการศึกษาภูมิภาคอาเซียน


              วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 8 ปี จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

                โดยมีคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชนองค์กร ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs เข้าร่วมประชุม

                การประชุมดังกล่าว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนำเสนอผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในห้วงที่ผ่านมา ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติด และการดำเนินยุทธศาสตร์ 

                นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ งานยุติธรรมชุมชน งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน งานพัฒนาอาชีพการศึกษา ที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ ส่งเสริมเรียนสายอาชีพให้มีงานทำมีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูง งานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

                 การประชุมดังกล่าวยังมี นายเข้มแข็งฃ ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตอบปัญหาและชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางและพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันต์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) มาตอบปัญหาและชี้แจงแนวทาง การแก้ปัญหากองทุน กยศ.ด้วย

                  โอกาสนี้ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เดินเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการศึกษาและนิทรรศการอาชีวะสร้างสุขสู่ชายแดนใต้ ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้

                   ทั้งนี้การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยได้รับคำชื่นชมจากองค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถือว่าเป็นแนวหน้าในการพัฒนาการศึกษาของอาเซียน

                   พลเอกสุรเชษฐ์  กล่าวในระหว่างการประชุม ว่า ของขวัญปี 62 จากรัฐบาลสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการสร้างสนามบินเบตง เพื่อรองรับการพัฒนา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตปอเนาะ จะต้องมีการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพเยาวชนส่งเสริมอาชีพจบมามีงานทำ วางระบบและแนวทางพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆ

                   อาทิเช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีที่พักและอาหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดความสุขและมีการพัฒนาในพื้นที่จะช่วยให้สร้างสันติสุขให้ชายแดนใต้

                   นอกจากนี้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาประชากรในวัยเรียน ในห้วงปี2560 ที่อยู่นอกระบบการศึกษาตั้งแต่อายุ 3-18 ปีมากถึง 45.000 คน  ปัจจุบันสามารถนำประชากรเหล่านั้นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วประมาณ 37000 คน หรือประมาณ 80% และคาดว่าจะสามารถให้หมดไปในปีต่อไป

#คปต.ส่วนหน้า