Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ฟาตอนีแทรเวล: อีกหนึ่งธุรกิจในเครือ?สหกรณ์ศิดดีก?

“ฟาตอนีแทรเวล” ก้าวสู่ปีที่ 2

อีกหนึ่งธุรกิจในเครือ”สหกรณ์ศิดดีก”

              สำนักข่าวอะลามี่:  ฟาตอนีแทรเวล น้องใหม่วงการธุรกิจฮัจญ์ อุมเราะห์ แต่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและฮุจญาจ นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจต่อยอดของสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก เผยปีนี้มียอดฮัจญ์ 191คน


             ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนีแทรเวล ดำเนินธุรกิจหลักคือ ฮัจย์ และ อุมเราะห์ จดทะเบียนเมื่อ ปี 2550 โดยมี อัลมัรฮูมก่อซี อุเซ็ง อดีตผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้บริหาร แต่ไม่ได้ดำเนินธุรกรรม ต่อมาได้โอนย้ายจากปัตตานี และนำมาบริหารใหม่ภายใต้ เครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ในปี 2558  

             นับเป็นการเริ่มดำเนิน ธุรกิจหลักคือ ฮัจย์และ อุมเราะห์ อย่างจริงจังเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

            นายอับดลมาหนับ สลิมีน รองผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก ในฐานะผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี แทรเวล  กล่าวว่า ในปีแรกที่เราทำการส่งฮุจญาจไปทำฮัจญ์ เมื่อปี 2559  มีคนไปทำฮัจญ์ กับ ฟาตอนีแทรเวล จำนวน 217 คน และในปีเดียวกัน ก็มีผู้เดินทางไปทำอุมเราะห์ ร่วม 100 คน

            “ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางร่วมกับเรา มีทั้งที่มาจากระบบแซะห์ และ สมาชิกสหกรณ์บางคน เนื่องจากสหกรณ์อัศศิดดีก มีการจัดตั้งกองทุนฮัจญ์ อยู่แล้ว จึงเป็นการทำงานเชื่อมโยงกันทั้งสหกรณ์ กับ ฟาตอนีแทรเวล  “

            สำหรับขั้นตอนการดำเนินการไปฮัจญ์ เราบริหารโดยประกาศว่าสมาชิกท่านใดที่มียืนยันความประสงค์ไปฮัจญ์ เราก็จะขออนุญาตชำระเงินงวดให้กับกรมการปกครอง ครั้งแรก 13,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ และครั้งที่ 2 อีก 55,000 บาท เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์การเดินทาง รวมเป็นเงิน 68,000 บาท จากนั้นก็จะจ่ายจนครบตามสัญญา โดยเราจะมีแชะห์ คอยดูแลฮุจญาจ ตลอดการเดินทาง

          “ สำหรับปีนี้มียอดผู้ไปฮัจญ์กับเราจำนวน 191 คน โดยจะเริ่มเดินทางไฟล์ทแรก วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคมนี้ ทั้งที่สนามบินนราธิวาส และ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยระบบเหมาลำ ”


             นายอับดลมาหนับ  กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ทางการประเทศซาอุดิอาระเบีย ประกาศว่าทุกประเทศ ที่จะไปร่วมประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องประสานงาน และบินโดยตรงกับสายการบินของซาอุดิอาระเบีย หรือ สายการบินแห่งชาติของประเทศนั้นๆเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ใช้บริการสายการบินประเทศที่สาม ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องมีการปรับตัวพอสมควร

              อย่างทั้งนี้เนื่องจาก ในอดีตที่ผ่านมา บางบริษัทฯ เดินทางด้วยสายการบินอื่น หรือสายการบินประเทศที่สาม ทำให้ราคาอาจแตกต่างกันไป ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องมาคิดคำนวณต้นทุนใหม่ เนื่องจากกติกาใหม่ ที่มีการกำหนดระยะเวลาในการพำนักในซาอุดิอาระเบียอย่างต่ำ40-45วัน  ทำให้ในปีนี้ต้นทุนการเดินทางของฮุจญาจเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เนื่องการพำนักในซาอุดิอาระเบีย ต้องอิงกับเที่ยวบินดังกล่าว

            “ สำหรับ ฟาตอนี แทรเวล ผมว่าเป็นโอกาสมากกว่าแม้ว่า ถ้าเชิงต้นทุน เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก อาจแพงขึ้น แต่มองในมุมกลับคนใต้ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่บินกับสายการบินแห่งชาติทุกปี แม้ว่า ฟาตอนี จะมีต้นทุนที่เพิ่มจากค่าที่พักและค่ารถที่มารับ (ที่ อารอฟะห์) แต่ฮุจญาจ ในปีนี้จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น การเดินทางใช้รถมีคุณภาพมากขึ้น “

                 ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาตอนี แทรเวล  กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากกรมศาสนา มาสังกัดกรมการปกครอง มองว่า ในปีนี้การบริหารจัดการเรื่องเอกสารกำหนดเวลาได้เร็วขึ้น กรมการปกครองชัดเจนขึ้น และ การสั่งผ่านหน่วยงานชัดเจนขึ้น

                “ ถ้ามองการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐดีขึ้น การร่นระยะเวลาการจัดการด้านเอกสารที่ดีขึ้นแต่เราต้องทำใจ ทีมงานฮัจญ์อาจมือใหม่ เช่น เรื่องของการใช้ภาษา แต่ระบบนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น”

            อย่างไรก็ตาม ในกระแสเปลี่ยนผ่านมองว่า บริษัทหลายแห่งยังคงดูท่าที ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ประกอบกับปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ทำให้ปีนี้มีผู้ยืนยันการเดินทางไปฮัจญ์ทั่วประเทศเพียง 8,833 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าโควตาที่ได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่สองแล้ว