Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   มติผู้ถือหุ้นไอแบงก์แต่งตั้ง?พรเลิศ ลัธธนันท์ ? รั้งเก้าอี้รักษาการกรรมการ/ประธานกรรมการ

มติผู้ถือหุ้นไอแบงก์แต่งตั้ง”พรเลิศ ลัธธนันท์ “

รั้งเก้าอี้รักษาการกรรมการ/ประธานกรรมการ

               สำนักข่าวอะลามี่ :  มิติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารอิสลามประจำปี 2561 แต่งตั้ง “ พรเลิศ ลัธธนันท์ “ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร แทน”ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ “ ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป


             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด “ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561”  ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมประชุม

           โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ นายชัยชาญ พลานนท์ นายธนสาร สุรวุฒิกุล และนางอัมพร ปุรินทวรกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทน นายภาณุ อุทัยรัตน์  รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์ และ น.ส.อังคณา สวัสดิ์พูน

           พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ นายวิเชียร ชุบไธสง เป็น กรรมการธนาคาร แทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 65 ปี

            นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการแทนนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือก นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร แทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งสิ้นสุดวาระกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป