Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   กสท.มอบสิทธิ์การโทรข้ามประเทศ

กสท.มอบสิทธิ์การโทรข้ามประเทศสนับสนุนกิจกรรมวิทยุเดือนรอมฎอน

              สำนักข่าวอะลามี่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มอบสิทธิ์การใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศให้กับ ศอ.บต. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรายการวิทยุ
“สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต.”


              : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ (OR) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายอัลดุลฮาลิม มินซาร์ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ และ เจ้าหน้าที่กองกิจการฮัจญ์  ให้การต้อนรับ นายขจิต จิตรสุภา ประธานคณะทำงาน ติดตาม ประสานงานเร่งรัดประเมินผลและเสนอ แนวทางการดำเนินการ พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท กสท จำกัด(มหาชน) ซึ่งเดินทางมามอบสิทธิการใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรายการวิทยุ "สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต." ด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณการรายงานสดในประเทศและประเทศซาอุดิอาราเบีย

                โดยการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษามลายู เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจฮัจญ์ สาระความเคลื่อนไหวของกิจการฮัจญ์สากลและประเทศไทย  นโยบายการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจญ์ไทยและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์