Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   BOI นำทัพกลุ่มทุนไทย ลุยพม่า


BOI นำทัพกลุ่มทุนไทย ลุยพม่า            

               สำนักข่าวอะลามี่ : BOI นำทัพกลุ่มทุนไทย ลุยพม่าหนุน "บางจาก-ไทยซัมมิท-มิตซุย" บุกทวงแชมป์คืน

              นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยวำ วางแผนนาผู๎ประกอบการไทยที่พร๎อมจะย๎ายฐานไปลงทุนในพมำรวมกวำ 40 บริษัท จานวน 60 ราย เดินทางไปสารวจและจับคูํเจรจากับหนํวยงานรัฐและเอกชนพมำระหวำงวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายนนี้ ในพื้นที่ศักยภาพสูง ทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมืองมะริดติดชายทะเล และยำงกุ๎ง เมืองหลวงเกำ ซึ่งมีกลุํมขนาดใหญํพร๎อมจะเข๎าไปหาลูํทางการลงทุนโดยเฉพาะ 4 คำย ได๎แกํ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ผู๎ผลิตและค๎าพลังงานทดแทน กลุํมไทยซัมมิท ผู๎นาการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นสํวนและยานยนต์ เครือบริษัทมิตซุย เทรดดิ้ง เจ๎าตลาดอุตสาหกรรมหนักและการค๎าอาหาร เรื่อยไปจนถึงกลุํมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

                สํวนปัจจัยหลักคือ 1.ทุนไทยพร๎อมจะไปพมำยังคงเป็นกลุํมอุตสาหกรรมที่ต๎องใช๎แรงงานเข๎มข๎นหรือเป็นจานวนมากในการผลิตสินค๎า หลังนโยบายขึ้นคำแรงขั้นต่าวันละ 300 บาท 2.ต๎องเตรียมชิงทาเลทองครอบคลุมทุกแหลํงพื้นที่ แขํงกับประเทศอื่น กํอนจะเปิดเสรีและเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 และ 3.กระจายความเสี่ยงและเข๎าใกล๎ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจกาลังเติบโตแบบก๎าวกระโดด

             ไทยเป็นประเทศที่ประสบความสาเร็จด๎านการลงทุนในพมำมากที่สุด ครองอันดับ 1 มาตลอด 23 ปี ตั้งแตํปี 2531 จนถึงปี 2554 ด๎วยเม็ดเงินลงทุนรวมถึง 9,500 ล๎านเหรียญสหรัฐ (เกินกวำ 4 แสนล๎านบาท) จากกลุํมบริษัทขนาดใหญํเข๎าไปบุกเบิกการลงทุนด๎านสาธารณูปโภค กํอสร๎างถนน จัดทาระบบไฟฟ้า และพลังงาน ปี 2555 เพิ่งจะมาเสียแชมป์ให๎นักลงทุนจีน ทาให๎มูลคำการลงทุนของไทยในพมำตกลงไปอยูํอันดับ 2 อนาคตก็มีความเป็นไปได๎ที่ทวงตาแหนํงกลับคืนมาอีกครั้ง เพราะทางพมำเองก็ให๎ความไว๎วางใจและนิยมบริโภคสินค๎าแบรนด์ไทยคุณภาพสูงกวำผู๎ผลิตอีกหลายประเทศ

                นางปราณี ศิริพันธ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กลำววำ ขณะนี้นักธุรกิจไทยสนใจเปิดประตูการค๎ากับพมำเพิ่ม สูงขึ้นทุกเดือน หลังจากเหตุการณ์เลือกตั้งเสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนเมษายน 2555 ทางรัฐบาลพมำได๎เรํงปรับปรุงกฎระเบียบครั้งใหญํ โดยวำจ๎างผู๎เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหวำงประเทศ (IMF) เป็นที่ปรึกษา ผนวกกับที่ผำนมาไทยประสบความสาเร็จเมื่อเข๎าไปลงทุนในพมำกลุํมหลักคือ อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโรงแรมและร๎านอาหาร อนาคตจึงเห็นชํองทางขยายตลาดอันสดใส สถิติการค๎าระหวำงไทยกับพมำปี 2554 มูลคำสูงถึง 6,114 ล๎านเหรียญสหรัฐ เปรียบเทียบกับปี 2553 ขยายตัวมากถึง 25.12% โดยสํงออกได๎กวำ 2,850 ล๎านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 38%

               ลำสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผำนมา กรมการค๎าตำงประเทศ นำผู๎ประกอบการไทย เดินทางไปจับคูํเจรจาการค๎าการลงทุนกับเอกชนพมำในยำงกุ๎ง และมัณฑะเลย์ ภายในเวลาเพียง 3 วัน สามารถตกลงการค๎ากันได๎ 5 ล๎านบาท และ จะขยายผลการซื้อขายตํอเนื่องในอนาคตอันใกล๎นี้ได๎อีกไมํต่ากวำ 300 ล๎านบาท ทั้งกลุํมสินค๎าอาหาร ประเภทขนมขบเคี้ยว ซีเรียล คุกกี้ วัสดุกํอสร๎างหลัก ๆ คือ หน๎าตำงอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีกลุํมดาวรุํง ที่อยำงสิ่งทอและอื่น ๆ ด๎วย

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

อ่านต่อ: http://www.thai-aec.com/127#ixzz1uKsVBzAz