Food & Healhty
Home   /   Food & Healhty  /   ซีไอเอ็มบี ไทย เข้ารับมอบรางวัล ณ กรุงลอนดอน

ซีไอเอ็มบี ไทย เข้ารับมอบรางวัล 'Crisis Management Strategy of the Year'

               สำนักข่าวอะลามี : ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย รับมือน้ำท่วม และชุมนุมการเมืองได้ดี จนได้รับรางวัลเข้ารับมอบรางวัล 'Crisis Management Strategy of the Year'หรือ 'ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรในช่วงวิกฤตดีเด่นแห่งปี' ประจำปี 2555 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ      

          

                  อาซาราฟ อาบู บาคาร์ (กลาง) ผู้จัดการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้แทนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เข้ารับมอบรางวัล 'Crisis Management Strategy of the Year' หรือ 'ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรในช่วงวิกฤตดีเด่นแห่งปี' ประจำปี 2555 จากนิตยสาร Continuity Insurance & Risk หรือ CIR ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัลนี้จากการบริหารจัดการวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 รวมถึงสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553 โดยอ้างอิงจากแผนจากแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการดังกล่าว

              ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจแก่ธนาคาร เพราะต้องแข่งขันกับองค์กรระดับโลก ได้แก่ SunGard, S.W.I.F.T และ KPMG LLP UK. นับเป็นผลการประสานงานอันยอดเยี่ยมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Management Committee), ทีมประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Coordination Team), ทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตลอดจนหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ทั้งหน่วยงานสายธุรกิจ (Front Office) และ หน่วยงานสายสนับสนุน (Back Office) ซึ่งได้ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดความต่อเนื่องในการทำงาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความปลอดภัยของพนักงานของธนาคารในการทำงานระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว