Media Vdo
Home   /   Media Vdo  /   กรรมการเพื่อความเป็นกลางฮาลาลไทย


กรรมการเพื่อความเป็นกลางฮาลาลไทย

นายคฑาวุธ เลาะหมุด ฝ่ายการต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง การจัดตั้ง กรรมการเพื่อความเป็นกลาง ฮาลาลไทย ว่าเป็นการจัดตั้งตามโครงสร้่างของ ISO เพื่อส่งออกตามกฎระเบียบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์