Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สตูลจัดมหกรรมปศุสัตว์ กระตุ้นเกษตรกรรองรับศก.อาเซียน

สตูลจัดมหกรรมปศุสัตว์ กระตุ้นเกษตรกรรองรับศก.อาเซียน

     สำนักข่าวอะลามี่ : ปศุสัตว์สตูลจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ ระดมเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ฟื้นฟูการเลี้ยงแพะและสัตว์เลี้ยง หวังกระตุ้นให้เกษตรในพื้นที่เตรียมตัวรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

         นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผวจ.สตูล กล่าวว่า งานมหกรรมปศุสัตว์ จ.สตูล ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ความเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีโอกาสพบปะแรกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ระหว่างเครือข่ายเกษตรกร ด้วยกันและนักวิชาการ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง เข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ และเป็นการรองรับปี 58

          นายอุสมาน สะยะมิง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้อนุมัติให้ จ.สตูล ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 51 เป็นต้นมาสำนักงานปศุสัตว์สตูล ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.สตูล และเชื่อมโยง 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่นโคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก จนทำให้เกิดเกษตรกรรายใหม่และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

         " เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จ.สตูล ยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันเฉพาะในกลุ่มและพื้นที่ของแต่ละอำเภอจังหวัด ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในแต่ละชนิดสัตว์ในภาพรวม ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ผู้เลี้ยง สัตว์ ที่เข้มแข็งและยั่งยืนของ จ.สตูล"

             นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าตนเองได้เดินทางมาเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์ จ.สตูล ครั้งที่ 1 เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสำนักงานปศุสัตว์ จ.สตูล ร่วมกันสถานีอาหารสัตว์สตูล และด่าน กักกันสัตว์สตูลซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป

           " ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของ จ.สตูล ที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีของปศุสัตว์ จ.สตูล โดยภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การส่งเสริมตลอดจนส่วนท้องถิ่น ที่ได้ให้ความมั่นใจในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดมีความเข้มแข็งและยั่งยืน กระตุ้นให้ในพื้นที่ จ.สตูล และ 5 จังหวัดชายแดนใต้เกิดการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ อาเซียน ปี 58 นี้"