Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ศอ.บต.ประกาศ"การันตี ตาดีกา"117แห่งใน5จว.ชายแดนใต้

           ศอ.บต.ประกาศรับรอง"การันตี ตาดีกา"ศูนย์ศึกษามัสยิดชายแดนใต้117แห่ง

            สำนักข่าวอะลามี่:  ศอ.บต.ประกาศรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ศูนย์ศึกษาประจำมัสยิด “การันตี ตาดีกา” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน 117 แห่ง

 

             นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า  ศอ.บต. ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม

             จึงได้ดำเนินงานโครงการ “การันตี ตาดีกา”  เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ของตาดีกาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน โดยกำหนดให้ตาดีกาที่มีความพร้อมยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินโดยคณะกรรมการพหุภาคี ทำให้ได้มาซึ่ง ศูนย์ตาดีกาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา จังหวัดยะลา จำนวน 23  แห่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 29 แห่ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 21 แห่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 26 แห่ง และจังหวัดสตูล จำนวน 28  แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 117 แห่ง

            เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยอีกว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน   

          "ศอ.บต. มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด  (ตาดีกา) มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ โดยหวังว่า ตาดีกาที่ได้รับการันตีทั้ง 117 แห่ง จะเป็นต้นแบบของตาดีกาอื่นๆ ที่จะได้นำเอาแนวทางการดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไปแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและสร้างศูนย์ตาดีกาแห่งคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และนำสันติสุขสู่สังคม และประเทศชาติต่อไป" ภาณุ กล่าว