Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ชมรม Thai Muslim Aviation (TMA) จัดโครงการ? ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย

ชมรม Thai Muslim Aviation (TMA)

จัดโครงการ“ ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย

 

              สำนักข่าวอะลามี่ : ชมรม Thai Muslim Aviation (TMA) ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในแวดวงธุรกิจการบินของประเทศไทย จัดโครงการ “ ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย” แบ่งปันโอกาสและประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่แก่เยาวชนมุสลิมก่อนจะเข้าสู่เส้นทางธุรกิจการบินในอนาคต

             นายอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยนักบินสายการบิน Thai Lion Air ในฐานะประธานชมรม Thai Muslim Aviation (TMA) กล่าวถึง การจัดโครงการ “ ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย ” ว่า ด้วยอุตสาหกรรมการบินนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษารวมถึงบริษัทสายการบินต่างๆ เปิดรับนักศึกษาและพนักงานทางสายงานด้านการบินเพิ่มมากขึ้น และกลายเป็นที่สนใจสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

              อย่างไรก็ตามพบว่าเยาวชนแต่ยังขาดการรับข้อมูลข่าวสาร, การแนะแนวทางวิชาชีพด้านการบิน เช่นเดียวกับเยาวชนมุสลิมการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ยากและทำให้เยาวชนขาดโอกาสในด้านนี้

              นายอำพล กล่าวอีกว่า ด้วยการเล็งเห็นถึงการขาดโอกาสดังกล่าวของเยาวชนมุสลิม ชมรมมุสลิมการบินแห่งประเทศไทย(TMA) ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน อาทิ นักบิน ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ  วิศวอากาศยาน เจ้าหน้าที่ภาคพื้น เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน พนักงานด้านคลังสินค้าและหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน จึงได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ภายใต้ชื่อโครงการ“ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย” 

             ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสและประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและเป็นสื่อหนึ่งในแนะแนวทางวิชาด้านการบิน เพื่อเข้าสู่การศึกษาและการทำงานในสายงานด้านการบิน  แก่เยาวชนมุสลิมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ในเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

             ซึ่งกิจกรรมค่ายเยาวชน “ ทอฝันปั้นปีกเยาวชนมุสลิมไทย ”  เป็นการเสวนา แนะแนวทางวิชาชีพ ด้านการบิน, ด้านสังคม, ด้านศาสนา และกิจกรรมด้านนันทนาการโดยบุคลากรมุสลิมที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานด้านการบินมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชน พร้อมทั้งการเยี่ยมชมการปฏิบัตินอกสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่การปฏิบัติงานจริง

            สำหรับการจัดกิจการค่ายเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 2560 จัดขึ้น ณ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีเข้าร่วม 60 คน ซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

            ประธานชมรม Thai Muslim Aviation (TMA) กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวบรวมบุคลกรด้านการบินจากสายการบินต่างๆ และแผนกต่างจากธุรกิจการบินมาให้ความรู้กับเยาวชน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาเยาวชนมุสลิมที่มีความสนใจในด้านงานสายการบิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสายงานทางด้านการบินได้

           นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาเยาวชนมุสลิมได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน และเป็นการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในด้านอุตสาหกรรมการบินให้กับบรรดาเยาวชนมุสลิม และที่สำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อตนอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมการบิน

 ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับธันวาคม 2560