Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   คลิ๊ก...กำหนดการงานเมาลิดกลาง 2561 (14-16 พ.ค.2561)

คลิ๊ก...กำหนดการงานเมาลิดกลาง 2561 (14-16 พ.ค.2561)

กำหนดการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พ.ศ. 2561) วันที่ 14 -16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

8.00 น. - นักเรียนที่ร่วมพิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรายงานตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า

- นักเรียนเคลื่อนขบวนจากสถานที่ ก าหนดเข้าสู่อาคารหอประชุม

- นายศิริพงษ์ วิทยานนท์ ประธานฝ่ายตัมมัตอัลกุรอาน กล่าวรายงาน

- นายอนันต์ วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีผ่านคณะครูและมอบทุนสนับสนุนครูสอนศาสนา พร้อมกล่าวโอวาท

- เริ่มพิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

ฝ่ายพิธีตัมมัตอัลกุรอาน

11.30 น. - นายพรเลิศ ลัธธนันต์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มอบป้ายเงินซะกาตให้ นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ

- ดร.อาณัส อมาตยกุล มอบป้ายเงินซะกาต จำนวน 20 ราย

- นายอรุณ บุญชม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านชารีอะห์ ธนาคารอิสลามฯ ดุอา (ขอพร)

12.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณสนับสนุนการจัดงาน

12.14 น. อาซานละหมาดดุฮริ

ภาคบ่าย

- คณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าสู่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ

- นายวีระยุทธ มังประเสริฐ ประธานฝ่ายพิธีการ นำเข้าสู่พิธีอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณบรมศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.)

- นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี,นายสมาน อาดัม ประธานจัดงาน, รองประธานจัดงานและคณะกรรมการจัดงานฯ เตรียมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ

- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถึงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

- นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ นำเสด็จพระราชดำเนินสู่ที่ประทับภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

- เสด็จฯ ขึ้นสู่ที่ประทับพระราชอาสน์บนเวที

- นายเอกราช มูเก็ม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางฯ ฮ.ศ. 1439

- นางนฤมล รัตนาภิบาล ประธานฝ่ายจัดทำของที่ระลึก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฯ

- นายนิพนธ์ ฮะกีมี รักษาการประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

- นายวัฒนา อาบีดีน อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

- ผศ.ดร.มานพ อาดัม อ่านความหมายภาษาไทย

- นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กราบบังคมทูลชีวประวัติบางตอนของบรมศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล)

- นายสมาน อาดัม ประธานจัดงาน กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมกราบบังคมทูลเบิก ดร.สมชาย ดิเจริญ เลขานุการคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ ฮ.ศ. 1439 กราบบังคมทูล เบิกผู้ให้การสนับสนุนการ จัดงานเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณตามลำดับ

- พระราชทานพระราชดำรัส (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

- ทรงประทับพระราชอาสน์

- นายวีระยุทธ มังประเสริฐ อ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณศาสดามุฮัมมัดเป็นภาษาอาหรับ

- นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีกล่าวดุอา (ขอพร) ถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ

- เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ, กิจกรรมสตรี, ร้านคณะฑูตานุทูตประเทศมุสลิม และคณะฑูตานุทูตที่เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ

- เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับพระที่นั่งอำพรสถาน พระราชวังดุสิต

(ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

18.37 น. อาซานละหมาดมักริบ

19.00 น. กิจกรรมสาธิตท่องจ าอัลกุรอาน (ฮาฟิส) ประเภท 30 ยุซ

19.53 น. อาซานละหมาดอีซา

ภาคค่ำ 20.00 น. ขับร้องอันนาซีร

- พิธีเปิดสาธิตการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จาก กอรีกลุ่มประเทศอาเชียน

            -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีถึงบริเวณงาน

- ประธานและคณะกรรมการจัดงาน นำเข้าสู่สถานที่รับรองภายในหอประชุมฯ

- นายเอกราช มูเก็ม ฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ มอบสูจิบัตร และหนังสืออนุสรณ์

- นางสาวกัลยาณี มุมิอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

- นายสมาน อาดัม ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน

- ประธานพิธีมอบของที่ระลึกแก่ กอรี (นักอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน) จากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และกล่าวเปิดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จาก กอรีกลุ่มประเทศอาเซียน

- ประธานพิธีชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน

- เริ่มการอ่านอัลกุรอานจากกอรีกลุ่มประเทศอาเซียน

ปิดงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ภาคเช้า 09.00 น. (เวทีใหญ่) - ลงทะเบียนสัมมนากิจกรรมสตรีพร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนา

- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กรุอ่านพร้อมแปลความหมายภาษาไทย

- นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานเมาลิดกลาง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา

- นางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย

ประธานฝ่ายกิจกรรมสตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนาสตรีมุสลิม

- นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา

พร้อมให้โอวาท มอบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีดีเด่น ๔ ภาค

- พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ ๔ ภาค พร้อมปฐกถาพิเศษ

- H.E. Mr. Abdalelah Mohammed A. Alsheaiby Charge d’Affairs, The

Royal Embassy of Saudi Arabia ปฐกถาพิเศษ

- นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนพิเศษ

ของรัฐบาล ปฐกถาพิเศษ

- เริ่มการสัมมนา

08.30 น. (เวทีเล็ก) - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

- พิธีเปิดการสัมมนากรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร

- นายมูอ๊าด มุสตาฟา อัญเชิญอัลกุรอาน

- นายเสรี ล้ำประเสริฐ ประธานฝ่ายสัมมนา กอจ. ชี้แจงฯ

- นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานอำนวยการจัดงานฯให้โอวาท เปิดการประชุมสัมมนา กอจ. ทั่วราชอาณาจักร

09.00 น. กิจกรรมทดสอบทักษะเยาวชน (ห้องประชุม ชั้น 2 สกอท.)

- ประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ

12.14 น. อาซานละหมาดดุฮริ

ภาคบ่าย  13.00 น. (เวทีเล็ก)

สัมมนา กิจกรรมสตรี (ต่อ)

สัมมนา กอจ. (ต่อ)

15.31 น. อาซานละหมาดอัสริ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม

16.00 น. กิจกรรมทดสอบ บัรซันยี ฝ่ายทดสอบทักษะฯ

18.37 น. อาซานละหมาดมักริบ

19.00 น. นายสมาน อาดัม ประธานจัดงานมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลตอบแทนกอรีที่

เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ

19.53 น. อาซานละหมาดอีซา

ภาคค่ำ 20.00 น. - 24.00 น.

ขับร้องอันนาซีร


พิธีเปิดการทดสอบกอรีรุ่นประชาชน

- ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานพิธีเข้าสู่บริเวณงาน

- นายเอกราช มูเก็ม ฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ มอบสูจิบัตร และหนังสืออนุสรณ์

- นายชาติชาย บัลบาห์ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

- นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

- ประธานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ ที่เสร็จสิ้นแล้ว กล่าวเปิดการทดสอบกอรีพร้อมให้โอวาท

- นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ น าเยี่ยมชมกิจกรรมในงาน

- เริ่มการทดสอบกอรีรุ่นประชาชน

- ดุอาปิดงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ภาคเช้า 08.30 น. พิธีการสอบกอรีรุ่นเยาวชน

09.00 น. กิจกรรมทดสอบทักษะเยาวชน (ห้องประชุมเล็ก)

- การประกวดการเขียนเรียงความ

12.14 น. อาซานละหมาดดุฮริ

ภาคบ่าย 13.00 น.กิจกรรมทดสอบททักษะเยาวชน (ห้องประชุมใหญ่)

- มุร๊อตตัล

15.31 น. อาซานละหมาดอัสริ

16.00 น. ทดสอบประกวดสุนทรพจน์(ห้องประชุมใหญ่) ฝ่ายทดสอบทักษะฯ

16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม (ห้องประชุมเล็ก)

18.38 น. อาซานละหมาดมักริบ

19.00 น. ขับร้องอันนาซีร

- พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ประธานที่ปรึกษาประธานจัดงานฯ มอบรางวัลกิจกรรมต่างๆ

19.53 น. อาซานละหมาดอีซา ฝ่ายส่งเสริมฯ

20.30 น. การอภิปรายทางวิชาการ โดย ประธานฝ่าย อ.อรุณ บุญชม ฝ่ายวิชาการ

ภาคค่ำ 22.00น.- 24.00 น.


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดงานเมาลิดฯ ถึงศูนย์บริหารฯ

- นายเอกราช มูเก็ม ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์มอบหนังสืออนุสรณ์พร้อมสูจิบัตร

- นายปรานนท์ มุสตาฟา อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน

- นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวต้อนรับประธานพิธี

รายงานสรุปการจัดงานและประกาศผลการทดสอบกอรีฯ

- อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย-หญิง (คนละ 5 นาที)

- กอรีชนะเลิศรับถ้วยรางวัลพระราชทาน

- นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานและมอบถ้วยรางวัล

การทดสอบกอรีพร้อมของที่ระลึกแก่นักกอรี

- นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีกล่าวปิดงานเมาลิด ฯ ฮ.ศ.1439

- จุฬาราชมนตรี ดุอาปิดงาน