Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   จุรินทร์ : เผยรัฐบาลหนุนพัฒนากิจการฮาลาลไทยสู่ผู้นำระดับนานาชาติ

จุรินทร์ : เผยรัฐบาลหนุนพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทยสู่ผู้นำระดับนานาชาติ

              สำนักข่าวอะลามี่ :  " จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ " รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยรัฐบาล หนุน Big data-เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ


               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2019 โดยงานนี้จัด เป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

               นายจุรินทร์ กล่าวว่า  ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ ทันสมัย ที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการพัฒนาฮาลาล ของประเทศไทย ด้วยการบูรณา การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับงานฮาลาล อย่างเป็นระบบ อันจะแสดงในเห็นถึงบทบาทเชิงประจักษ์ ของการเป็นผู้นำทางด้านกิจการฮาลาล ของประเทศไทย

              “รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า และการตลาดฮาลาลของประเทศ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ตลอดจนภาคบริการ ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ  โดยในรอบปีนี้สามารถส่งออกสินค้าฮาลาล ได้ประมาณ 120,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสินค้าอาหาร 70% และที่ไม่ใช่อาหารอีก 30 % ซึ่งฮาลาลมีส่วนในการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประเทศ “ นายจุรินทร์ กล่าวและว่า

             ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็น หนึ่งในผู้นำด้านฮาลาลทั้งส่วนที่เป็นอาหาร และ ที่มิใช่อาหาร รวมถึงภาคบริการ โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทย และผนวก การทางานตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อนาฮาลาลประเทศ ไทยสู่ความเป็น Thailand Diamond Halal

              " ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ มากมาย เกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทย วิทยาศาสตร์ฮาลาล และเทคโนโลยีฮาลาล ผ่านนิทรรศการ Algorithmic Touch of Halal และ การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ รวมทั้งหน่วยงานรับรอง ด้านฮาลาลต่างๆ ที่จะมาให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆของฮาลาล ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ " นายจุรินทร์ กล่าว

                นอกจากนี้ยังพัฒนาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น  Big data ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน   ในการสร้างพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการฮาลาล และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ เครื่องหมายฮาลาลไทยในระดับประเทศและระดับสากล  จึงเชื่อว่าหลังจากนี้จะสามารถ พัฒนาการจัดงาน Thailand Halal Assembly อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากิจการฮาลาลประเทศไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

                ด้าน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 กล่าวว่า งานฮาลาลที่กล่าวได้ว่าดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “ Thailand Halal Assembly” หรือ THA  ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

                 สำหรับงาน “Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ระหว่างวันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบรอบครอบที่จะนำไปสู่การสร้าง Halal Blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

                การจัดงาน THA มาตลอด 6 ปี ทำให้เราตระหนังถึงการขาดแคลนการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ซึ่งคอนเซปต์แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อบ่งบอกให้ประชาคมโลกให้ได้รับรู้ว่าการดำเนินการธุรกิจ สร้างฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งนั้นต้องการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ คิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบ ซึ่งประเทศไทยจะถือว่าเป็นประเทศที่นำเสนอ Halal Blockchain ประเทศแรกของโลก และจะเป็นต้นแบบให้กับการประเทศอื่นๆ ทั้งประเทศที่เป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิม เฉกเช่นที่เราเคยเป็นต้นแบบด้าน “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” จนทั่วโลกให้การยอมรับมาแล้ว

                 งาน Thailand Halal Assembly 2019 ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ครั้งที่ 12, งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference, IHSATEC) ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในปัจจุบันก็ว่าได้

                  รวมถึง กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์, การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ

                และ Thailand International Halal Expo 2019 หรือ THIHEX 2019 ที่เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 350 บูท หลากหลายประเภทสินค้า