Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   พี่น้องสองดอกเตอร์ :ศราวุฒิ - มาโนชญ์ อารีย์ นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิม

พี่น้องสองดอกเตอร์ ” ศราวุฒิ - มาโนชญ์ อารีย์

จากนักวิชาการสู่นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิม

โดย เอกราช มูเก็ม

          สำนักข่าวอะลามี่ :  จากสถานการณ์ความตึงเครียด และความขัดแย้งทางการเมืองในตะวันออกกลาง หลายกรณี ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จัก ดร.ศราวุฒิ อารีย์ นักวิชาการหนุ่มไฟแรงมุสลิม ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


           ดร.ศราวุฒิ อารีย์  เป็นคนพื้นเพจังหวัดเชียงใหม่ มีน้องชายอีกคนชื่อ ผศ.ดร. มาโนชญ์ อารีย์ ปัจจุบันเป็น อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับได้ว่า เป็นสองคนพี่น้องตระกูล “อารีย์” ที่เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและโลกมุสลิม

          ดร. ศราวุฒิ อารีย์ จบปริญญาเอก เอเชียตะวันตกศึกษา(ตะวันออกกลาง) คณะรัฐศาสตร์ 2545 มหาวิทยาลัยอาลีการ์ ประเทศอินเดีย ปริญญาโท เอเชียตะวันตกศึกษา (MA inWest Asian Studies) 2541 มหาวิทยาลัยอาลีการ์ ประเทศอินเดีย  ปริญญาตรี อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอาลีการ์ ประเทศอินเดีย มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โลกมุสลิม และเอเชียตะวันตกศึกษา

          ส่วน ผศ.ดร. มาโนชญ์ อารีย์ จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัย ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY,INDIA
           
            ทั้งสองคนจบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงคุณพ่อ ฮัจยีดิน อารีย์ นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ ก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ  เช่นกัน

           สองพี่น้องตระกูล “ อารีย์” มีรูปร่างคล้ายกันจนบางครั้งหลายคนอาจทักผิด เพราะความเหมือน ทั้งรูปร่าง รวมถึงดีกรีดอกเตอร์ ก็เหมือนกัน  อีกทั้ง นิสัยส่วนตัวทั้งสองคน จะอ่อนน้อมถ่อมตนในยามที่พบหา แต่ทว่าในยามเขาวิเคราะห์และนำเสนอมุมมอง ทั้งสองคน ล้วนวิพากษ์ชัดเจน อย่างตรงไปตรงมา 

              ด้วยสถานการณ์และโลกมุสลิมทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์และเรื่องความวุ่นวายทางการเมือง ประกอบกับนักวิชาการและนักวิเคราะห์ในประเทศไทย น้อยคนที่เกาะติดและสนใจโลกมุสลิมและปัญหาตะวันออกกลาง อย่างจริงจัง

             ครั้นสังคมภายนอกอยากได้ข้อมูล โดยเฉพาะสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็ต้องไต่ถามเอาจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ

             วันนี้ สองนักวิชาการมุสลิม " ดร.ศราวุฒิ อารีย์  และ ผศ.ดร. มาโนชญ์ อารีย์ "  นับเป็นตัวแทนด้านวิชาการ และ วิเคราะห์สถานการณ์ ได้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อบอกเล่าโลกมุสลิม ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ และให้คนได้รู้จักโลกมุสลิม มากขึ้น