Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   สภาชายแดนใต้ผลักดันตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 สภาชายแดนใต้ผลักดัตั้งนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

             สำนักข่าวอะลามี่ : สภาชายแดนใต้ มีมติเดินหน้านโยบาย10 ประการเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน พร้อมประกาศ “จุดยืน” ให้มีเขตปกครองพิเศษ

             นายประสิทธิ เมฆสุวรรณ  ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้   (Dewan Badan Masyarakat Madani Selatan Thailand )  และ (Civil Society Council of the Southernmost Thailand ) กล่าวว่า  สภา มีนโยบายในรอบ 1 ปีถัดจากนี้   โดยได้มีลงมติให้มีการดำเนินการในนโยบาย 10 ประการ คือ 1. สนับสนุนให้องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  2. สนับสนุนให้มีเครือข่ายกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ชายแดนใต้  3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมูลนิธิกองทุนชุมชน

            ประการที่ 4  จัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้ให้เป็นปัจจุบัน   สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดช่องทางการสื่อสารทั้งในระดับพื้นที่  นอกพื้นที่ และสากล   สนับสนุนจัดให้มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการเมืองของจังหวัดชายแดนใต้  ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการรับใช้ประชาชนและสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักการเมืองทั่วประเทศ  สนับสนุนส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบงานยุติธรรม 

              นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า สำหรับประการที่ 8  สนับสนุนและส่งเสริมการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง  เป็นฐาน และเป็นแกนขับเคลื่อน สนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตามอัตลักษณ์ ศาสนา และวัฒนธรรม  และ 10.  ร่วมกันดำเนินการผลักดันให้มีระบบการบริการจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ  ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและบริหารจัดการตนเองได้จริง.