Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   COVID -19 ข้อเท็จจริง- มาเลเซียปิดประเทศ
COVID -19 ข้อเท็จจริง- มาเลเซียปิดประเทศ
           สำนักข่าวอะลามี่ :       17/03/20   รายงานจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกประเทศมาเลเซีย ฝั่งด่านบูเก็ตกายูอิตัม รัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย  เปิดเผยว่า แม้ว่ารัฐบาลมาเลเซีย จะประกาศปิดประเทศ แต่ประตูด่านทุกด่านตรวคนเข้าเมืิองและศุลกากร ที่ติดพรมแดนไทย ไม่ได้ปิด           อย่่างไรก็ตาม สำหรับนักท่องเที่ยวไม่อนุญาติให้เข้าประเทศ ยกเว้นคนมาเลเซียที่จะต้องเดินทางกลับบ้าน แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการกักตัวที่โรงพยาบาล14 วัน ก่อน
           เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียระบุอีกว่า สำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติ ที่อยู่ในมาเลเซียสามารถออกนอกประเทศได้ปกติ แต่มีข้อห้ามสำหรับคนมาเลเซีย ที่ไม่อนุญาติให้ออกนอกประเทศ
          ส่วนรถขนส่งสินค้าสามารถข้า-ออกได้ปกติ 
         
          ทั่งนี้มาตรการดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลและคำสั่งผู้บังคับบัญชาสั่งการลงมาต่อไป