Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /    ด่วน..เอกรัฐ หลีเส็น ย้ายจากผู้ว่านราฯ ไปเป็นผู้ว่าฯสตูล

มหาดไทย มีคำสั่ง ย้าย 26 ผู้ว่า " เอกรัฐ หลีเส็น" จากนราฯ ไปเป็นผู้ว่าสตูล

             สำนักข่าวอะลามี่ :  มีรายงานว่า รัฐมนตรีว่าารระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน  26 คน

            วันนี้ (8 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน 26 ตำแหน่ง ดังนี้

            1. นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ลำพูน เป็นผู้ว่าฯ ตาก

             2. นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นผู้ว่าฯ สตูล

             3. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ จากผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

            4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง จากรองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

             5. นายชาธิป รุจนเสรี จากรองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง


             6. นายโชคดี อมรวัฒน์ จากรองผู้ว่าฯ แพร่ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

            7. นายปริญญา โพธิสัตย์ จากรองผู้ว่าฯ ระยอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

            8. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม จากรองผู้ว่าฯ พิษณุโลก เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

             9. นายภาสกร บุญญลักษม์ จากรองผู้ว่าฯ เชียงราย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

           10. นายภิรมย์ นิลทยา จากรองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

 

            11. นายภูสิต สมจิตต์ จากรองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

             12. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม จากรองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

              13. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา จากรองผู้ว่าฯ ชุมพร เป็นผู้ว่าฯ ชุมพร

             14. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา จากรองผู้ว่าฯ ตรัง เป็นผู้ว่าฯ ตรัง

            15. นายเจษฎา จิตรัตน์ จากรองผู้ว่าฯ ยะลา เป็นผู้ว่าฯ นราธิวาส


            16. นายสมหวัง พ่วงบางโพ จากรองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯ แพร่

            17. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ จากรองผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นผู้ว่าฯ มหาสารคาม

              18. นายวีระชัย นาคมาศ จากรองผู้ว่าฯ อ่างทอง เป็นผู้ว่าฯ มุกดาหาร

              19. นายสิทธิชัย จินดาหลวง จากรองผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน

             20. นายชลธี ยังตรง จากรองผู้ว่าฯ นนทบุรี เป็นผู้ว่าฯ ยโสธร

         
              21. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร จากรองผู้ว่าฯ ชัยภูมิ เป็นผู้ว่าฯ ระนอง

             22. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ จากรองผู้ว่าฯ ลำพูน เป็นผู้ว่าฯ ลำพูน

              23. นายวิรุฬ พรรณเทวี จากรองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้ว่าฯ สุโขทัย

              24. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ จากรองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู

             25. นายขจรศักดิ์ รักพานิชมณี จากรองผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง

             26. นายผล ดำธรรม จากรองผู้ว่าฯ ชลบุรี เป็นผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์

             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป            นายเอกรัฐ หลีเส็น เกิดในครอบครัวอาชีพค้าขาย พื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลา ครอบครัวมุ่งมั่นให้ลูกทุกได้มีโอกาสทางการศึกษา แต่มาเติบโตและเรียนหนังสือที่จังหวัดสตูล เป็นส่วนใหญ่

             ‘เอกรัฐ หลีเส็น ผ่านการรับราชการในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดในภาคใต้หลายพื้นที่ อาทิ นายอำเภอละแม จ.ชุมพร นายอำเภอละงู นายอำเภอเมือง และปลัดจังหวัดสตูล ก่อนจะโยกย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อปีธันวาคม 2557

           ต่อมาจากย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ก่อนจะขยับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2560