Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   รู้จัก หอการค้า ไทย-ปากีสถาน

หอการค้าไทย - ปากีสถาน เชื่อมสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยว 2 ประเทศ

สำนักข่าวอะามี่ : นายอับดุล กัฟฟาร์  ว๊ารซี่ นักธุรกิจชาวปากีสถานได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหอการค้าไทย -ปากีสถาน คนที่ 4 ประกาศนำพาองค์กร หอการค้าฯสะพานเชื่อมธุรกิจและการท่องเที่ยวสองประเทศ

นายอับดุล กัฟฟาร์  ว๊ารซี่ ประธานหอการค้าไทย -ปากีสถาน คนที่ 4 กล่าวว่า หลังจากได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมืองวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทำหน้าที่สร้างองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เวทีหอการค้า ไทย ปากีสถาน สรา้งสัมพันธ์ด้านการค้า ทางการลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ

สำหรับหอการค้าไทย ปากีสถาน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545  ปัจจุบันมีอายุ 16 ปี ซึ่งมีผู้ทำหน้าที่ประธานหอการค้ามาแล้ว 3คน สำหรับตนเป็นประธานหอการค้าคนที่ 4 ซึ่งจากนี้ไปจะนำพาองค์กรนี้เพื่อสรา้งประโบชน์สูงสุดกับคนไทยและปากีสถาน