Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022

            สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนสื่อมุสลิมไทย เข้าพบ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หารือร่วมประเด็นความร่วมมือในเรื่อง APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการส่งมอบเจ้าภาพในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์


            เมื่อวันพฤหัส ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนจากสมาคมสื่อมุสลิมไทย เข้าพบปรึกษาหารือ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  เมื่อวัน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย  นายบัญญัติ ทิพย์หมัด นายชานนท์ ดาหลาย ผศ.ดร มนูญ โต๊ะอาจ นายมูฮำหมัด เฟาซี แยนา  คุณทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์  คุณสุธิรา วิยกาญจน์ และ4. เอกราช มูเก็ม บรรณาธิการบีอหารนิตยสาร ดิ อะลามี่

            การเข้าพบในครั้งมัการหารือร่วมประเด็นความร่วมมือในเรื่อง APEC 2022   Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการส่งมอบเจ้าภาพในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์

            โดยจะมีพิธีส่งมอบรับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุคนิวนอมอล

            ในโอกาสนี้ผู้แทนจากสื่อมุสลิมในประเทศไทย ได้หารือร่วมกับ ท่านณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างการรับรู้กับชาวไทยมุสลิม เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022  ของประเทศไทยที่จะทีขึ้นตลอดหนึ่งปี นับตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2565

            ทั้งนี้ตลอดหนึ่งปี สมาชิก APEC จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก จะมีกิจกรรมและการประชุมในวาระต่างๆตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ