Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   กทม.เผยขั้นตอนและคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อต้องยึดตามพรบ.40

 กทม.เผยขั้นตอนและคุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อต้องยึดตามพรบ.40

            สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม เผยขั้นตอนการรับสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมกากรอิสลามประจำจังหวัดและคุณสมบัตรของผู้มีสิทธิถูกเสนอชื่อ เป็นไปตามพรบ. โดยจะเริ่มตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไป

              นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 35 จังหวัดจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 พ.ย. นี้ และกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทั้ง 35 จังหวัด จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่พร้อมกันในวันที่ 24 พ.ย. 54 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) ดังนี้ เวลา 08.30–10.00 น.

              โดยจะ เปิดลงทะเบียนอิหม่ามประจำมัสยิด ในเวลา 10.00 น. ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือก อาทิ จำนวนกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร วิธีการคัดเลือกเป็นทางลับหรือเปิดเผย เวลา 10.30 น. เปิดให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก จากนั้นเวลา 11.30 น. เริ่มลงคะแนนคัดเลือก เสร็จแล้วให้นับคะแนนและประกาศผลการคัดเลือกในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่บริหารกิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครให้เกิดปกติสุข

            สำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนการคัดเลือก มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนการคัดเลือก

            ทั้งนี้ อิหม่ามประจำมัสยิดผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนลงคะแนน

ที่มา: http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94238&catid=176&Itemid=524