Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   “สมาน อาดัม”เหนียวรั้งปธ.อิสลามตราด ควบ กก.กลางฯ

“สมาน อาดัม”เหนียวรั้งปธ.อิสลามตราด ควบ กก.กลางฯ

         สำนักข่าวอะลามี่ : “สมาน อาดัม” ได้รับการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด อีกสมัย พร้อมนั่งเป็น กก.กลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย

      


       วันนี้ (24 พ.ย.) ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด ประธานประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด เนื่องจากครบวาระ โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดจำนวน 13 แห่ง ในจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
      
       ที่ประชุมได้มีการชี้แจงกฎหมาย ระเบียบและคัดขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ที่ครบวาระลงในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นได้ให้อิหม่ามแต่ละมัสยิด เสนอชื่อคนได้คนละ 15 คน เท่ากับจำนวนคณะกรรมการอิสลามประจำหวัด ซึ่งได้รายชื่อที่เสนอมาทั้งหมด 21 คน จึงได้ให้มีการลงคะแนนลับ โดยให้อิหม่ามประจำมัสยิดทั้ง 12 แห่ง ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ซึ่ง นายยอ มัดรอ อิหม่ามเราดอตุ้ลยีนาน ได้ส่งตัวแทนมาประชุมแทนจึงไม่สามารถลงคะแนนได้
      
       ภายหลังจากการลงคะแนนแล้ว ผลปรากฏว่า รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดตราดทั้ง 15 คน ในรอบเดียวเท่านั้น ประกอบด้วย 1.นายบุญส่ง ทิสา 2.นายสมาน อาดัม 3.นายสมหมาย โมหะหมัดตาเฮด 4.นายอิสมาแอล อาดัม 5.นายวาฮับ มะตัง 6.นายนรินทร์ ภูมิมาโนช 7.นายมนัส วรรณิกาพบ 8.นายวิชัย ถนอมวงศ์ 9.นายหมัด ดอฟีรี 10.นายอาลี วงศ์สมัน 11.นายซัน มัดรอ 12.นายเสงียม ปานำ 13.นายนคร มิตรธรรมณะ 14.นายสุชาติ ถนอมวงษ์ 15.นายมูฮาหมัด มะตัง ทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็น คณะกรรมการอิสลามประจำหวัดจังหวัดตราด
      
       หลังจากได้คณะกรรมการอิสลามประจำหวัดจังหวัดตราด ทั้ง 15 คนแล้ว ได้ประชุมกรรมการอิสลามประจำหวัด เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธาน และ เลขานุการ ของคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดตราด ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอ นายสมาน อาดัม อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำหวัดตราด เพียงคนเดียว และได้มติจากคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดตราด ยกมือรับรองให้ นายสมาน อาดัม เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำหวัดตราดอีก 1 สมัย

          จากนั้นให้คัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีก 1 ตำแหน่ง ปรากฏว่า นายสมาน อาดัม ยังคงได้รับความไว้วางจากคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดตราด ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีก 1 สมัยเช่นกัน
      
       หลังจากมีการเลือกประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดหวัดตราดแล้ว นายนพดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดตราด ชุดใหม่ โดยเฉพาะ นายสมาน อาดัม ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมานาน
      
       ด้าน นายสมาน อาดัม กล่าว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 3 หลังจากที่ตนเองได้ทำงานในตำแหน่งนี้มานานถึง 12 ปีแล้ว ซึ่งตนเองได้ทำงานร่วมกับจุฬาราชมนตรีมาแล้ว 2 คน และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการมีร่วมส่วนในทำหลักสูตรการศึกษาของอิสลาม จนสามารถบรรจุหลักสูตรเข้าไปอยู่ในการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้

ที่มา: ผู้จัดการ Online