Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   เลือกตั้งกรรมการอิสลามตากฉลุยไม่มีคู่แข่ง

เลือกตั้งกรรมการอิสลามตากไม่มีคู่แข่ง       

           สำนักข่าวอะลามี่ : เลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากฉลุย ได้หลายสาขาทั้งสื่อมวลชน นักธุรกิจ ทนายความ โดยไม่มีคู่แข่ง

           การเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก จัดขึ้นที่ ห้องทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายอดิศักดิ์ พลโยราช ปลัดจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจาก นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ตาก ให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก แทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง

           โดยในที่ประชุมได้ให้นายดำรง กะลำคาร , นายสมศักดิ์ อัสมิมานะ , นายเกษม นาเงิน และนายสุข อุปการะ อีหม่ามในพื้นที่จังหวัดตากจาก 4  มัสยิดได้เป็นผู้พิจารณาตกลงคัดเลือก ซึ่งได้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ได้จำนวน 11 คน

           จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ให้มีการเลือกประธาน ซึ่ง นายดำรง กะลำคาร อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานฯลต่อไป โดยมี นายทวีศักดิ์ อัสมิมานะ ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการฯ และมี นายพงศ์สวัสดิ์ ทองประวิทย์ เป็นเลขานุการ

           สำหรับการคัดสรรคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาจาก สายงานต่างๆ เช่น นักธุรกิจ ทนายความ และสื่อมวลชน เป็นต้น

          สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ชุดใหม่คือ นายดำรง กะลำคาร ประธานคณะกรรมการ , นายทวีศักดิ์ อัสมิมานะ รองประธานกรรมการ , นายพงษ์สวัสดิ์ ทองประวิทย์ เลขานุการ , นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี กรรมการ , นายอดุลย์ เมฆหมอก กรรมการ , นายรุ่งศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการ , นายและ เละเซ็น กรรมการ และได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทย ตัวแทนจังหวัดตาก นายมันซูรคาน คานมงคล กรรมการ ,นายเอกชัย เนติภูมิกุล กรรมการ เป็นต้น