Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /    "รมว.อุตฯยันนิคมฯ9แห่งปลอดภัยแล้วเร่งฟื้นฟู

  "รมว.อุตฯยันนิคมฯ9แห่งปลอดภัยแล้วเร่งฟื้นฟู   

          สำนักข่าวอะลามี่ : "วรรณรัตน์ ชาญนุกูล" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันนิคมอุตสาหกรรม 9 แห่ง ปลอดภัยแล้ว เร่งฟื้นฟูเยียวยาอุตสาหกรรม ตั้งศูนย์พักพิงให้สถานที่เก็บของ สำนักงาน และผลิตชั่วคราวฟรี 10 แห่ง

            นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้วางมาตรการ และปฏิบัติการเฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ลาดกระบัง อัญธานี เวลโกรว์ บางพลี บางปู สมุทรสาคร สินสาคร และ บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด บ้านโพธิ์ ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในระดับปลอดภัย

           โดยมีการเฝ้าระวังติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิด เสริมความแข็งแรงของคันดินและกระสอบทรายใหญ่ ซึ่งจะเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานความร่วมมือกับทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

          ส่วนนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยนั้น ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม (ศปฟ.) ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประกอบด้วย โครงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมชั่วคราว ซึ่งขณะนี้มีทั้งหน่วยงานราชการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 9 หน่วยงาน และพื้นที่พักพิงที่จัดหา 1 แห่ง ยื่นความจำนงเข้าช่วยเหลือด้วยการให้ใช้พื้นที่เปล่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บ ขนย้าย และผลิตสินค้า ซ่อมแซมเครื่องจักร ฟื้นฟูวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

              นอกจากนั้น ยังมีศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆ เช่น การประสานแหล่งเงินทุน และการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากการเยียวยาของรัฐบาล โครงการจัดการเพื่อการฟื้นฟูผู้ประกอบการในภาพรวมและการวางแผนการบริหารจัดการในอนาคต โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ทั้งในและนอกนิคม