Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   คลังชง ครม.วันนี้เคาะนโยบายซื้อรถยนต์คันแรก

           คลังชง ครม.วันนี้เคาะนโยบายซื้อรถยนต์คันแรก  

            สำนักข่าวอะลามี่ : กระทรวงการคลังชง ครม.วันนี้ เคาะนโยบาย ซื้อรถยนต์คันแรก โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และต้องไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์คันใดมาก่อน และจะต้องซื้อในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2555

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในวันนี้กระทรวงการคลัง จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการรถยนต์คันแรก ทั้งนี้เกณฑ์ที่กำหนดในการซื้อรถยนต์คันแรกตามโครงการของรัฐบาล จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และต้องไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์คันใดมาก่อน และจะต้องซื้อในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2555

             โดยต้องเป็นรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี หรือ รถกระบะไม่จำกัดขนาดเครื่องยนต์ ที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท นอกจากนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อประทับตราห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนมือลงในสมุดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 ปี

             อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่ต้องการซื้อรถยนต์ จะต้องจ่ายเงินในราคาเต็มไปก่อน และเมื่อถือครองรถยนต์ครบ 1 ปี ให้มาติดต่อทางกรมสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อขอเงินชดเชยคืนในอัตราที่จ่ายภาษีสรรพสามิตไป