Hot Stories
Home   /   Hot Stories  /   นครศรีฯทุ่มงบ 35ล.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังชายฝั่ง

 นครศรีฯทุ่มงบ 35ล.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังชายฝั่ง

                     สำนักข่างอะลามี่ : นครศรีรรมราชทุ่มงบ 35 ล้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการบริหารจัดการประมงชายทะเลและชายฝั่ง ผู้ว่าเมืองคอน .-ประมง จว.-อปท.-ประมงพื้นบ้านร่วมลงนามดำเนินการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

                      นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีความร่วมมือกันกับผลายฝ่ายโดยการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเร่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการบริหารจัดการประมงชายทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางอารีย์ อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิชัย บุญยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคส่วนประมงพื้นบ้าน ร่วมกันลงนาม

                       ทั้งนี้ พื้นที่นครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ แต่ด้วยปัญหาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์น้ำซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพลเมือง และผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน หรือประมงขนาดใหญ่ทำประมงได้ผลผลิตที่น้อยลง สัตว์น้ำมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง

                       “ ด้วยปัญหานี้หากไม่ได้เร่งแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายได้เห็นตรงกันในความสำคัญดังกล่าว ซี่งการแก้ไขปัญหานี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัด ตั้งแต่ปี 2553-2555 อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการวางปะการังเทียม ใน 6 อำเภอที่อยู่ชายฝั่ง ใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อให้เป็นแหล่งทำประมง และสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมการลงนามในครั้งนี้นับเป็นการดำเนินการแห่งแรกของประเทศไทย”

                      นางอารีย์ อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับงบยุทธศาสตร์จังหวัดประจำงบประมาณ 2554 จำนวน 35,610,000บาท ดำเนินโครงการ 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดสร้างปะการังเทียม วางในพื้นที่ อ.ขนอม อ.หัวไทร และ อำเภอเมือง อำเภอละ 10 ล้านบาท กิจกรรมการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับชาวประมง จำนวน 500 ราย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อจะได้มีเครื่องมือทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งในกิจกรรมที่ 3 นี้ได้รวมถึงการบันทีกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

                 สำหรับการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อประกาศให้ทราบว่า “เราจะเดินหน้าร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลและชายฝั่งของเมืองนครให้คงความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน” ท่ามกลางสักขีพยานจำนวนมาก โดยมีกลยุทธ์การทำงานร่วมกันใน 4กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการ ,กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนอาชีพและปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมง, กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกในการดูแลทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้แบ่งการลงนามออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ในส่วนของฝ่ายนโยบาย เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประมงจังหวัด และ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                  ส่วนชุดปฏิบัติการ มีจำนวน 41 หน่วยงาน ได้แก่ ประมงอำเภอชายทะเลทั้ง 6 อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ชายละเลซึ่งมี 5 เทศบาล 22 อบต. โดยการประชุมร่วมลงนามในครั้งนี้นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมลงนามแล้วยังมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนราชการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัด ชาวประมง อาสาสมัครอนุรักษ์ เข้าร่วมในการจัดประชุมบันทึกข้อตกลงประมาณ 300 คน

               โดยการจัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวัง การบริหารจัดการประมงทะเลชายฝั่ง เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนำร่องการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการ ในการดำเนินงาน