The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สาส์นแสดงความเสียใจจากเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม

สาส์นแสดงความเสียใจจากเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม

โดย มาโนช อารีย์


              สำนักข่าวอะลามี่ : องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ Organization of Islamic Cooperation ที่เรียกสั้นๆว่า OIC เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกถึง 57 ประเทศ ประเทศไทยได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1998 ในสมัยที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทำให้ไทยยกระดับความสัมพันธ์กับโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้นจวบจนปัจจุบัน

             ล่าสุดจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์ทางการของ OIC ได้เผยแพร่สาส์นแสดงความเสียใจของเลขาธิการองค์การ OIC นายอิยาด อามีน มาดานี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2016 โดยมีข้อความว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช......โลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับราชอาณาจักรไทยที่สูญเสียกษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่ง พระองค์ทรงเป็นสัญญาลักษณ์ของเอกภาพและความมีเสถียรภาพของประเทศ”

             นายมาดานี ยังแสดงความหวังว่า “ ปวงชนชาวไทยจะแปรเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นพลังในการสืบสานพระราชปณิธานของกษัตริย์ภูมิพลในด้านต่าง ๆ ที่พระองค์มุ่งมั่นทรงงานตลอด 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งด้านการดูเอาใจใส่พสกนิกร ความผาสุก และการให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์”

..............................................................................

หมายเหตุ: โครงการศึกษาอิสลามการเมืองและโลกมุสลิม ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการศึกษาอิสลามการเมืองและโลกมุสลิม จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกมุสลิม โดยมุ่งผลิตผลงานวิชาการและสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย บทความวิชาการ งานแปล การจัดเสวนาวิชาการ และภารกิจอื่น ๆ

ที่มา : http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/…