The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   RAJA KITA : สารจุฬาราชมนตรี ใน นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับพิเศษ ในหลวงกับมุสลิมไทย

RAJA KITA : สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสจัดพิมพ์นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับพิเศษ “ ในหลวงกับมุสลิมไทย ”


                สำนักข่าวอะลามี่: นับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าให้เกิดในแผ่นดินไทย ได้เป็นพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงพระราชทานพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล พร้อมทั้งมีความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนและการดำเนินการ และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร และมีสติปัญญา

              พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมมากล้นเหลือคณานับ ทั้งการส่งเสริมการศึกษาหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ทรงให้ นายต่วน สุวรรณศาสน์ อดีตจุฬาราชมนตรี แปลและจัดพิมพ์อัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย และได้พระราชทานแก่มัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

              ทรงส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานนาม “ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ” ไว้เป็นสถานที่เพื่อบริหารกิจการศาสนาอิสลาม การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย การติดต่อประสานความเข้าใจกับกลุ่มประเทศโอไอซี และตะวันออกกลาง จนเป็นที่เชิดหน้าชูตาต่อนานาอารยประเทศ

             ทรงพระราชทานพระราชดำริให้รัฐบาลจัดสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทรงพระราชทานที่ดิน และทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

             ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย

             พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าความว่า “ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่” ทรงรับสั่งให้ข้าพเจ้าดูแลสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีความห่วงใยพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าในการทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทย

            ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะตราตรึงในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าไปชั่วกาลนาน

          ดังนั้น การสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นการจากไปเพียงพระวรกายเท่านั้น หากแต่พระองค์จะยังทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมของปวง ชนชาวไทย และทรงสถิตมั่นในดวงใจพสกนิกรของพระองค์ตราบนิจรันดร์กาล

                                                           

                        (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

                                    จุฬาราชมนตรี

 หมายเหตุ:ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับ50 เดือนธันวาคม 3559