The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   RAJA KITA : สถาบันกษัตริย์ กับเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

RAJA KITA : สถาบันกษัตริย์ กับเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เรียบเรียงโดย เอกราช มูเก็ม

ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิอะลามี่ ฉบับเดือนธันวาคม 2559

              สำนักข่าวอะลามี่ : สำหรับคำว่า เมาลิด มาจากภาษาอาหรับ หมายถึงวันเกิด หรือ วันประสูติ โดยการจัดงานเมาลิดของมุสลิมนั้น หมายถึงการจัดงานเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซล.) ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งมีการจัดกันทั่วโลก


            งานเมาลิดตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งนับแบบจันทรคติ โดยมักจะจัดในประเทศอียิปต์และในประเทศมุสลิมอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เป็นต้น

            ในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานมาอย่างช้านาน แต่เริ่มเป็นกิจจะลักษณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 โดยใช้ชื่อว่า “ งานเมาลิดกลางสนามหลวง ซึ่งจัดงานฉลองดังกล่าว ที่ท้องสนามหลวง เพื่อสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลาม ในราชอาณาจักรและได้พระราชทาน เสื้อคลุมกับอิหม่าม ในการประกอบศาสนกิจ

             เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ก็ยังมีการจัดงานเมาลิด โดยใช้ชื่อว่า งานเมาลิดส่วนกลาง ” ต่อมาก็ได้หยุดไประยะหนึ่ง และได้รื้อฟื้นการจัดงานนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.2506  โดยนายต่วน สุวรรณศาสน์ จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน

            ซึ่งในครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ งานเมาลิดกลาง ” และปีใดที่ทรงติดภารกิจก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์เป็นประจำทุกปี

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ งานเมาลิดกลาง และ ได้มีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จฯ ในงานเมาลิดกลางเกือบทุกปี ระหว่าง พ.ศ.2507 – 2513 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ในงานเมาลิดกลางทุกปี

           1. พระราชดำรัสในโอกาสเสด็จ ฯ ในงานเมาลิด ส่วนกลาง ปี ฮ.ศ. 1384 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2507 ณ ลุมพินีสถาน

          “ ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมงานฉลองทางศาสนาอิสลามในวันนี้ และมีความปิติที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง ท่านนบีมูฮัมหมัด ผู้เป็นตัวแทนศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เป็นมหาบุรุษคนหนึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่โลก พระองค์ท่านสรรเสริญยกย่องความฉลาด ความไตร่ตรองรอบคอบ และความบริสุทธิ์ทั้งใจและกาย ว่าเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น ขอให้ท่านทุกคนจงพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน เพื่อจะได้ประสบความสุขความเจริญ ขอให้งานที่จัดขึ้นนี้ เป็นผลดีสมตามปณิธานของท่านทั้งหลาย

             2. พระราชดำรัสในโอกาส เสด็จ ฯ ในงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1385 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2508

            “ ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ระลึกสำคัญทางศาสนาอิสลาม ในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านที่แสดงต่อข้าพเจ้า ในโอกาสนี้ ท่านนบีมูฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม เป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาชนไว้เป็นอันมาก การที่ท่านทั้งหลายจัดงานวันฉลองวันสมภพของท่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ และหลักธรรมของท่าน ทั้งเพื่อชักนำเยาวชนให้เกิดศรัทธาในความดี โดยมุ่งยังประโยชน์สุขส่วนรวมของประเทศชาติเป็นใหญ่เช่นนี้ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งและเป็นการบำเพ็ญกรณียกิจทางศาสนาที่สำคัญส่วนหนึ่ง ข้าพเจ้าขออนุโมทนา หวังว่างานที่จัดขึ้นนี้ จะสำเร็จผลดีตามความมุ่งหมายทุกอย่าง และขอให้มีความสุขความเจริญทั่วกัน


           3. พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันเมาลิดกลาง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2519

            “  ข้าพเจ้าชื่นชมที่งานเมาลิดได้ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยได้มีการจัดให้เป็นประโยชน์หลายด้าน นับว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติธรรมโดยชอบธรรม ทำให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างดีเยี่ยม การที่แต่ละคนมีศาสนาเป็นที่ยึดที่มั่นนั้น ก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้ว และเมื่อมีศาสนาที่ดีเป็นที่ยึดมั่น ได้พยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนนั้นก็ดียิ่งขึ้น ทำให้แต่ละคนในส่วนตัวและส่วนรวมได้รับความผาสุกขึ้น งานที่ร่วมกันทำและเป็นผลสำเร็จนั้น ก็นำไปสู่ความสำเร็จต่อไป

            ฉะนั้น ที่ท่านทั้งหลายได้พยายามที่จะนำความรู้ และวิธีปฏิบัติของศาสนาที่ดีเลิศมาปฏิบัติโดยแท้ ด้วยความไม่ท้อถอยนั้น ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความผาสุกส่วนรวมของประเทศทั้งประเทศ เพราะว่าประเทศไทยประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ซึ่งมีความเชื่อมั่นต่างๆ กัน แต่ว่า แม้จะมีความเชื่อมั่นในทางศาสนาต่างกัน ถ้าแต่ละคนที่ยึดมั่นศาสนาที่ดี ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ย่อมไม่มีการขัดเคืองกัน และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้

              การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนั้น ก็หมายความแต่ละคนสามารถที่จะปฏิบัติตามความเชื่อมั่นที่ดีที่ชอบของตน โดยไม่มีการขัดขวาง เพราะเหตุว่าความเชื่อมั่นที่ถูกต้องย่อมไม่ขัดขวางกัน ความเชื่อมั่นที่ถูกต้องนั้นมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนั้นทุกศาสนา ฉะนั้น การที่ได้เพ่งศาสนาและปฏิบัติศาสนาอย่างดีนี้ ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายาม ในการปฏิบัติให้เคร่งครัดที่สุด

               และพยายามที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่อาจจะด้อยความรู้ในการปฏิบัติตน ให้ทุกคนปฏิบัติตนอย่างดี อย่างชอบ จะนำความมั่นคงและผาสุกสู่ส่วนรวมของประเทศชาติได้ ก็นับว่าท่านทั้งหลายจะได้ทำงานเพื่อส่วนรวม และทำงานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของแต่ละคนในเวลาเดียวกัน …”

              งานเมาลิดกลาง ถูกจัดอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ” ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จวบจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง//http://3king.lib.kmutt.ac.th/King9CD/chapter12/page1.html