The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    ผุ้ปฎิบัติงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะแต่งชุดำค้าน รม.พลังงาน
  ผุ้ปฎิบัติงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ -กระบี่ แต่งชุดำค้าน  MOU ของรัฐมนตรีพลังงาน

               ผุ้ปฎิบัติงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ รวมพลังแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ ใส่ชุดดำไม่เห็นด้วยกับการลงนาม MOU ของรัฐมนตรีพลังงาน ประกาศเป็นแนวร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนของสหภาพ กฟผ.พร้อมให้สมาชิก สหภาพร่วมลงชื่อสนับสนุนรายชื่อของพนักงานในการไปยื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงานในวันนี้ (28 ก.พ.61)              วันเดียวกัน (28 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ปฎิบัติงาน กฟผ. กระบี่และชาวกระบี่รวมพลังแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ ใส่ชุดดำไม่เห็นด้วยกับการลงนาม MOU ของรัฐมนตรีพลังงาน ประกาศเป็นแนวร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนของสหภาพ กฟผ.พร้อมให้สมาชิก สหภาพร่วมลงชื่อสนับสนุนรายชื่อของพนักงานในการไปยื่นหนังสือทีจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่รับมอบพร้อมนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัด