The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจี้หน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจี้หน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

             สำนักข่าวอะลามี่:  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการทำงานด้านการศึกษาในชายแดนภาคใต้ เร่งให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


            วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่  2/2562

            พร้อมด้วย พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายโสภณ  วงศ์ศิริเมธีกุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

            โดยมีผู้แทนการศึกษา ผู้บริหารทางการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 65 คน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

            การประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ที่ได้ดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมา และมาตรการการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

           โดยท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้จัดทำแบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ /โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อประมวลผลความพร้อมการเข้าร่วมโครงการของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เน้นให้มีอาหารครบ 5 หมู่ ด้วยการส่งเสริมให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน