The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ศอ.บต.นำคณะครูสังกัดโรงเรียน ตชด. เรียนรู้ระบบเกษตรหวังต่อยอดสู่ชุมชน

ศอ.บต.นำคณะครูสังกัดโรงเรียน ตชด.

เรียนรู้ระบบเกษตรหวังต่อยอดสู่ชุมชน

+++++++++++++++++++++++++++++

           สำนักข่าวอะลามี่ : ศอ.บต.นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 ศึกษาดูงานด้านการเกษตร พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


          วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) เจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดำเนินงานด้านการเกษตร  จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพผักยกแคร่ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

          สำหรับกลุ่มดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ ที่หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักไฮโดโปรนิกหรือผักยกแคร่ เพราะสะดวกต่อการดูแลรักษาโดยใช้ปุ๋ยจุลินทรีที่ชาวบ้านช่วยกันผลิตกันเอง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผักกาดขาว คะน้า และกวางตุ้ง ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          หลังจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางต่อไปยังตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง ตายาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านภายในชุมชน เน้นกระบวนการทำที่สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องหมาย อย. ผ่านมาตรฐานฮาลาล ถูกต้อง

           ทั้งนี้ วัตถุดิบที่ใช้ พริกสด พริกแห้ง กระเทียม หัวหอม ตะไคร้ ข่า พริกไทยดำ ทุกชนิด จะต้องผ่านการล้างที่สะอาด ก่อนจะนำมาผึ่งแดงจนสะเด็ดน้ำ และเข้าสู่กระบวนการชั่งน้ำหนักตามสูตร เพื่อให้ได้เครื่องแกงที่มีรสชาติคงที่ สามารถเก็บได้โดยอยู่ในอุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีการรับจ้างปอกกระเทียม เด็ดพริก ทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น

           นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดท่าหรั่ง ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา สำหรับในฟาร์มแห่งนี้ มีการเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ซึ่งปัจจุบันมีการนำเห็ดไปแปรรูปหลายอย่าง อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำเห็ด 3 อย่าง (ขายดี) น้ำเห็ดหลินจือ ชาเห็ดหลินจือ และมีจำหน่าย แป้งทอดเห็ดอีกด้วย

          นางสาวนิชาภา หมื่นไกล ผู้อำนวยการกลุ่มงานขยายผลกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องการให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ ที่ผิดชอบด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเด็กในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กระบวนการทำ และเทคนิคต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ ให้ได้ผลผลิตและปริมาตรที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในโรงเรียน           นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ และเกิดความภาคภูมิใจต่อผลผลิตที่เจริญงอกงามของตนเอง สามารถนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ได้