The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผมตั้งใจจะทำให้ IAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้นแบบ

“ ผมตั้งใจจะทำให้ IAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้นแบบ ”

    ธงรบ ด่านอำไพ
    
ผู้จัดการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด


          “ ในฐานะผู้จัดการบริษัทและเป็นผู้จัดการคนแรกรับหน้าที่จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแอม ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่สำเร็จลุล่วง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ พนักงาน I AM ทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละ ”

          สิ่งที่น่าประทับใจเริ่มต้นปีแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ตลอดระยะเวลาร่วม 1 ปี 2 เดือน  เรียกเก็บหนี้เป็นเงินสดได้มากกว่า 3,400 ล้านบาท  และ มีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว กว่า 1,200 ล้านบาท  ตลอดจนได้ดำรงรักษาคุณภาพผลประกอบการ ก้าวสู่ปีที่ 2 โดยมีกำไรต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

          ทั้งนี้ องค์กรถูกออกแบบให้เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน ด้วยคุณภาพที่ประกอบด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ของพนักงานและวิสัยทัศน์ของบุคลากรที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นอุดมการณ์ในการทำงาน มุ่งสู่องค์กรต้นแบบของสังคมไทย

         ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นวันเกษียณอายุของผมรวมเวลาทำงาน 1 ปี 3 เดือน 24 วัน งานที่ผมตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ ก็ถึงเวลาต้องส่งมอบให้รุ่นน้องรับผิดชอบ สานต่อหลักการอุดมการณ์และเป้าหมายองค์กรอย่างยังยืน

         อย่างไรก็ตาม เราได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ว่า เมื่อเรามีสินทรัพย์ 49,000 ล้านบาท และมีหลักประกันอีก 35,000 ล้านบาท ขณะที่ เราสามารถชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ก่อน กำหนด 1  ปี เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท   บวกค่าบริหารจัดการอีกจำนวนหนึ่ง

            หาก ไอแอม สามารถเรียกเก็บหนี้ได้มากกว่านั้น คาดว่าในปี 2563 ไอแอม จะมีกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถคืนให้กับกระทรวงการคลัง ได้ครบถ้วนทันที 

            แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แต่เราไม่ทิ้งคน โดยจะสร้างให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำบริษัทสู่ความสำเร็จและมีกำไร ทั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะฟื้นฟูธนาคารอิสลามฯ

            “ ผมตั้งใจจะทำให้ IAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้นแบบ และพัฒนาไปสู่องค์กรบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งระบบของรัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์รัฐวิสาหกิจแห่งชาติ ในอนาคต  ธงรบ ด่านอำไพ  ผู้จัดการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด