The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประสานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชายแดนใต้
 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประสานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แก้ปัญหาโรงเรียนพื้นที่ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย  (จชต.)

         สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จัดประชุมโรงเรียน 32 โรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนพื้นที่ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย  (จชต.) เริ่มดำเนินการ 16 กันยายน 62  จะให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนิืินการได้ 8 กุมภา 63 


            เมื่อ 10 กันยายน 2562  พล.อ.จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พ.อ.ศรัญญู  สังรี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรั
ฐบาล เป็นตัวกลาง อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน ในพื้นที่ จชต.และ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ  จำนวน 32 โรง และบริษัทผู้รับเหมา โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนพื้นที่ความมั่นคงไฟฟ้าตกดับบ่อย  (จชต.)  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบแนวทางการดำเนินการ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของการก่อสร้าง ตาม TOR  และการทำสัญญาจ้างฯ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง ตั้งแต่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป              โดยมีระยะเวลาของการดำเนิ
นการให้แล้วเสร็จใน 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ทางผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ฝากเน้นย้ำในเรื่อง ของความโปร่งใสในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการแก้ปัญหา ความไม่เสถียรของกระแสไฟฟ้าที่เกิดการตกดับบ่อย ทำให้เครื่องอุปกรณ์ด้านการศึกษาเกิดความเสียหาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนของทางโรงเรียน                อีกทั้ง ช่วยเสริมระบบการส่องสว่
างเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ โครงการนี้เป็นการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในลักษณะเป็นโครงหลังคา สามารถใช้สอยพื้นที่ด้านล่างเป็นที่จอดรถได้ด้วย มีโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 32 โรง ในพื้นที่ จชต.แยกเป็น  จ.นราธิวาส จำนวน 2 โรง , จ.ยะลา จำนวน 11 โรง, จ.ปัตตานี จำนวน 18 โรง และ จ.สงขลา จำนวน 1 โรง