The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ต้อนรับสมาคมศิเก่าไทย-อินโดนีเซีย

ต้อนรับสมาคมศิเก่าไทย-อินโดนีเซีย


             นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้บริหาร ศอ.บต. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย จัดขึ้นในห้วงเดือนเมษายน 63 นี้
            โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563