The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /    กลุ่มเพื่อนนักศึกษาชายแดนใต้ในแต่างแดน"

 กลุ่มเพื่อนนักศึกษาชายแดนใต้ในแต่างแดน

         " กลุ่มเพื่อนนักศึกษาชายแดนใต้ในแต่างแดน" เป็นกลุ่มที่สรา้งขึ้นหลังจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ด้วยปัจจุบันมีนักศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายแดนใต้จำนวนมากที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ


            และด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายทั่วโลก ส่งผลกระทบกับเพื่อนศึกษาไทยในต่างแดน จึงจัดทำกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ระหว่างนักศึกษา กับรัฐบาลไทย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

            นอกจากนี้ ยังเป็นอีกช่องทางการสื่อสารในภาพรวมของนักศึกษาในต่างแดนกับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ

            ด้วยความเป็นพี่น้องกันของเพื่อนักศึกษาชายแดนใต้ แม้ว่าจะไปศึกษาในประเทศต่างกัน แต่ความเป็นพี่น้องย่อมมีความผุกพัน เสมอเกรียวเชือก ที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปแสวงหาความรู้ กลับมาพัฒนาชายแดนใต้บ้านเกิด

           จึงนำเรียนไปยังเพื่อนักศึกษาในต่างแดน ช่วยแนะนำและขยาย"กลุ่เพื่อนนักศึกษาชายแดนใต้ในต่างแดน" ให้เพื่อนในต่างแดนได้รับทราบโดยทั่วกัน

            ด้วยความรัก

            แอดมิน...

            ท่านสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ แค่กดถูกใจ //https://www.facebook.com/groups/585488662049669/