The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ชมรมพยาบาลวิชาชีพฯ ยื่นหนังสือ รมว.สาธารณสุข ขอสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการตามมติ ครม.7เมษา 63

ชมรมพยาบาลวิชาชีพฯ ยื่นหนังสือ รมว.สาธารณสุข

ขอสิทธิ์สอบบรรจุเป็นข้าราชการตามมติ ครม.7เมษา 63

             สำนักข่าวอะลามี่ : ตัวแทนชมรมพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  ขอสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2563 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ              เมื่อ 17 มิถุนายน 2563  ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ตัวแทนชมรมพยาบาลวิชาชีพ จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  เรื่อง โปรดพิจารณาให้พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2563 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยกรณีที่มีเหตุพิเศษ

              ตามที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรี เมื่อคราวที่ประชุมวันที่ 7 เมษายน 2563 วาระพิจารณาล าดับที่ 17 เรื่องกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นส าหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ อนุมัติในหลักการอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา และอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 จำนวน 5 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ(คปร.)ไปพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งรวมถึงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย”

            พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ 8 รายวิชา เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากสถาบันการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มก าลังและความสามารถ พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐ แต่ไม่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ได้เนื่องจากไม่มีตำแหน่งว่างหรือ FTE เต็ม ( Full Time Equivalent ) หรือปัจจัยอื่นๆ

             แต่ด้วยโรงพยาบาลมีภาระงานจริงที่สูงจึงจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพิ่มในรูปแบบที่ไม่สามารถบรรจุได้ แต่ปฏิบัติงานไม่ต่างจากพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการบรรจุและมีบางส่วนในสามจังหวัดชายแดนใต้ปฏิบัติงานท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ และเกี่ยวข้องโดยตรงในขณะเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

            ทั้งนี้ชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบแห่งประเทศไทย เข้าใจดีว่าหลายฝ่ายพยายามช่วยเหลือและหาทางออกเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงการบรรจุข้าราชการตามมติ ครม.7เมษายน  2563  

            ชมรมฯจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาช่วยเหลือและหาทางออก และขอเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในกำรใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบต่อไป